Kvartalsredogörelse juli – september 2016

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)
Resultat efter finansiella poster: -852 619 SEK (-732 949 SEK)  

Januari – september 2016 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)
Resultat efter finansiella poster: -6 688 926 SEK (-2 270 463 SEK)
Likvida medel: 4 048 571 SEK (139 367 SEK)
Antal utestående aktier: 9 972 028 (8 199 528) 

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet och i vardagen på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget utvecklar just nu den interaktiva läkemedelsdispenseraren Dosell och en läkemedelsapplikation, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering. Dosell är patentskyddad i Europa och i USA.

Väsentliga händelser under perioden

Det tredje kvartalet har varit mycket händelserikt. Dosell har erhållit USA-patent, företaget har tillförts nytt kapital för att möjliggöra slututvecklingen av Dosell och medicinappen har färdigställts och har testkörts med framgång efter att en rad buggar och barnsjukdomar åtgärdats. Den läggs upp i App Store idag. Innan den kan saluföras till allmänheten ska Apple granska den, vilket normalt tar 1-4 veckor. Övriga appar som ligger i produktion kommer att lanseras först nästa år. Dosellprojektet samt utvecklingen av tre appar är fullt finansierade.

Ett listbyte initierades under hösten och arbetet med byte av lista från AktieTorget till Nasdaq First North pågår intensivt just nu för att hålla tidsramen till första handelsdag den 2 december på Nasdaq.

I och med listbytet pågår arbetet med en ny webbsida för att uppfylla de ökade krav som ställs. Den gamla webbsidan var föråldrad och släcktes i samband med uppgörelsen angående Medcheck. Den nya Webbsidan beräknas vara klar under andra halvan av november och kommer att uppdateras löpande enligt avtal med beQuoted, som bygger och underhåller sidan. Sidan kommer även att finnas på engelska kort efter lansering för att tillgodose det ökade internationella intresset för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 8 november träffades en förlikning med SLL och CGM i patenttvisten om Medcheck efter en lång och utdragen tvist, som till slut tarvade alltför stora resurser för bolaget. Koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK. Moderbolaget MediRätt AB betalar motparten överenskommet belopp.  

Den uppkomna extraordinära kostnaden finansieras genom optionsinnehavares tecknande av ytterligare 500 000 TO4B, pro rata av innehavarna, vilket tillför bolaget 2,5 MSEK.

Det innebär att full fokus nu ligger på slututveckling av Dosell och lansering av medicinappen. Det primära är att komma ut med bra produkter på marknaden och skapa kassaflöden. MediRätt arbetar nu tillsammans med sin utvecklingspartner Svensk Konstruktionstjänst med att identifiera och förhandla med lämpliga samarbetspartners i Dosell-projektet, som fortskrider enligt plan.

Granskning av revisor

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-24        Årsbokslutskommuniké 2016
2017-03-31        Årsstämma
2017-05-11        Kvartalsredogörelse januari – mars 2017

Lidingö 16 november 2016

Carl Johan Merner
VD

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm