Kommuniké från extra bolagsstämma i iZafe Group AB den 23 september 2021

Extra bolagsstämma i iZafe Group AB, org. nr 556762-3391 (“iZafe” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 23 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av units 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 6 september 2021 om att genomföra en företrädesemission av units. Genom företrädesemissionen utfärdas högst 35 435 674 units, motsvarande 35 435 674 aktier och 35 435 674 teckningsoptioner. Genom företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 35 435 674 kronor. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 35 435 674 kronor. 
 
Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen, den 30 september 2021, är registrerade aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10 B. Teckning av nya units ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen per unit är 1,50 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 kronor (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Varje teckningsoption av serie TO10 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,25 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske mellan 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. 
 
Företrädesemissionen kan vid full teckning initialt tillföra Bolaget cirka 53 MSEK. 
 
Beslut om särskilt emissionsbemyndigande 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Bemyndigandet ska dock endast kunna nyttjas (i) för en riktad emission av högst 4 666 666 aktier och 4 666 666 teckningsoptioner till utgivaren av den kreditfacilitet som Bolaget upptog under första kvartalet 2021 och i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 6 september 2021 och (ii) för en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till de som ingått emissionsgarantier i den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 6 september 2021. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Det noteras att detta bemyndigande inte ersätter det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 28 juli 2021. 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm