KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Årsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum torsdagen den 12 maj 2022 genom poströstning. Årsstämman beslutande, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem (5) av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Joachim Källsholm, Bert-Olof Åhrström, Richard Wolff och Göran Hermansson samt om nyval av Carolin Wiken för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Joachim Källsholm valdes till styrelseordförande. Den auktoriserade Revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 144 900 kronor per år till styrelseordföranden och med 96 600 kronor per år till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Fastställande av instruktioner för valberedningen
Stämman beslutade om principer för tillsättandet av samt instruktion för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre (3) största aktieägarna per den sista handelsdagen i september, vilket för räkenskapsåret 2022 är den 30 september. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till stämmoordförande, kandidater till posten som styrelseordförande och andra styrelseledamöter samt revisor, arvoden till styrelse och revisor samt förslag till eventuella förändringar av valberedningens instruktion.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter och högst 5 suppleanter.

Beslut om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO10B
Stämman beslutade om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO1B. Justeringen innebär att villkoren förtydligas avseende om att teckning kan ske till en teckningskurs som lägst motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslut om minskning av aktiekapital
Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 56 699 446,40 kronor genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigandet besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm