iZafe: Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 september 2019

Extra bolagsstämma i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391, (”iZafe” eller ”Bolaget”) hölls idag, den 30 september 2019, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

  • Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av nya styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och en (1) suppleant samt att välja Göran Hermanson och Thomas Ahlerup till nya styrelseledamöter. Beslutades vidare att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter.

  • Beslut om kvittningsemission

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission genom riktad nyemission av totalt 2 169 081 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma fordringshavarna Carl Johan Merner med bolag, Göran Hermanson, Göran Sjönell med bolag, Sten Röing, Anders Segerström, Björn Rosengren, Torgny Ander och Rikard Holmén. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att minska Bolagets skuldsättningsgrad. För 2 169 081 aktier ska 6 507 250 kronor erläggas. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, beräknat baserat på ett volymvägt genomsnitt under fem (5) handelsdagar före dagen för kallelsen till den extra bolagsstämman, reducerat med en överenskommen rabatt som motiveras av behovet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska Bolagets skuldsättningsgrad. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm