iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups fortsatta årsstämma

Den 28 juli 2021 höll iZafe Group AB (publ) sin fortsatta årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till stämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafegroup.com

Årsredovisning
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Beslutades vidare att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna Thomas Ahlerup och Ludvig Arbin beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsearvode och styrelse 
Det beslutades om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare som offentliggjordes den 20 juli 2021, att välja Joachim Källsholm, Göran Hermansson, Dr. B.-O. Åhrström och Richard Wolff till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Joachim Källsholm valdes till styrelsens ordförande. 

Bemyndigande
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 10% av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet

Bolagsordning
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm