iZafe Group tillförs drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner

iZafe Group AB (publ) (“iZafe” eller “Bolaget”), ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering, genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 8 B pågick under perioden 4 december 2020 till 18 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 1 216 429 TO 8 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 45 procent.

Totalt nyttjades totalt 1 216 429 teckningsoptioner, motsvarande cirka 45 procent av alla emitterade teckningsoptioner, för teckning av 1 216 429 B-aktier till en teckningskurs om 3,30 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe därmed drygt 4 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe med 1 216 429 B-aktier, från 32 262 081 till ‬33 478 510 B-aktier. Aktiekapitalet ökar därigenom med 1 216 429 SEK, från 32 862 081 SEK, till 34 078 510 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 3,6 procent och av antalet röster med cirka 3,1 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm