iZafe Group AB har upptagit ett lån om 5 MSEK som en del av bolagets långsiktiga finansiering

iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har efter tredje kvartalets utgång upptagit ett lån om totalt 5 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för att säkerställa iZafes långsiktiga finansiering.

Sammanfattning av villkoren:

  • Låneavtal om totalt 5 MSEK.
  • Långivare är två professionella investerare.
  • Lånet löper med en månatlig ränta om 1 procent.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga.

Styrelsen arbetar med ett antal olika långsiktiga finansieringslösningar, inom ramen för det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 10 april 2019, och för att säkerställa iZafes behov av rörelsekapital fram till dess att bolaget når positivt kassaflöde.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm