iZafe Group AB accelererar tillväxten och offentliggör en företrädesemission av units om cirka 25,2 MSEK vilken till 80 procent är säkerställd

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") meddelar att man idag beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämman den 10 april 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 9,4 och 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 15,6 procent, samt garantiåtaganden om cirka 64,4 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Nyemissionen genomförs för att ytterligare accelerera tillväxten i Bolagets två olika affärsområden; iZafe Healthcare och iZafe Security.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
 • Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
 • Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
 • Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 kronor och maximalt 4,40 kronor. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
 • Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan cirka 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
 • Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna av serie TO 8B på Nasdaq First North Growth Market.
 • lnformationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras senast den 18 november 2019.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen), bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv
iZafe är en ledande utvecklare av teknologi och digitala tjänster som skapar självständighet, effektivitet och trygghet i vardagen. Bolagets produktportfölj består idag av personlarm, trygghetslarm och läkemedelsroboten Dosell. Bolaget är därmed väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna som en tilltagande förskrivning av läkemedel till äldre, ökade satsningar på digitalisering av vården och en allt mer otrygg arbetsmiljö på många arbetsplatser.

Kapitalanskaffningen Bolaget nu genomför skapar finansiella resurser för att utnyttja den fulla potentialen i nuvarande produktportfölj och för att fortsätta resan mot lönsam tillväxt. Emissionslikviden säkrar fortsatt bearbetning av en allt större identifierbar marknad och att möjligheten att etablera Dosell som ett attraktivt digitalt och effektivt hjälpmedel inom vården.

”iZafe Group har under året tagit en tydlig position som en viktig aktör inom marknaden för vårdens digitalisering. Genom en framgångsrik lansering av vår läkemedelsrobot Dosell erbjuder vi en lösning på det stora problem som felmedicinering utgör hos framför allt äldre. Felmedicinering orsakar idag ohälsa och stora kostnader t.ex. i form av sjukvård, kostnader som till stor del, eller helt, skulle kunna undvikas. Den nu aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver ha för att utnyttja den fulla potentialen i vår produktportfölj på vår resa mot en kontinuerlig tillväxt och lönsamhet över tid. Emissionen säkrar fortsatt penetrering av marknaden och ger oss som marknadsledare möjligheten att etablera Dosell som ett ledande digitalt och effektivt hjälpmedel. Vi har en stark position på marknaden och stora möjligheter att växa och positionera oss som en betydande aktör så väl den svenska som den internationella marknaden för digitala trygghets- och säkerhetstjänster.”

Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Användning av initial emissionslikvid
Nettolikviden (upp till cirka 21,5 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader inklusive ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 1,5 miljoner kronor), bedöms som tillräcklig för att finansiera Bolaget fram till positivt kassaflöde och avses fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Merparten av emissionslikviden avses att användas för att ytterligare stärka Bolagets kommersialisering och internationalisering, över tid fördelat i lika delar för den svenska respektive den europeiska marknaden.
 • Resterande delen av likviden kommer att allokeras till fortsatt utveckling av produktportföljen för att säkerställa en attraktiv produkt- och tjänsteportfölj framgent samt löpande utveckla iZafes patentskydd.
 • I slutet av oktober 2019 upptog Bolaget ett kortsiktigt lån om 5 MSEK för att kunna investera i nya satsningar, bland annat för att anpassa Dosell för norska marknaden. Inom ramen för ovan skall lånet återbetalas i sin helhet efter att nyemissionen avslutats.

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna
Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 9,4 – 12,6 miljoner kronor beräknas inflyta under december 2020 – januari 2021 och planeras att användas för fortsatta produktionseffektiviseringar, försäljnings- och marknadsföringssatsningar samt utvecklingsarbete.

Företrädesemissionen
Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019 beslutat att genomföra en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 11 448 516 kronor genom nyemission av högst 11 448 516 B-aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Därtill emitteras högst 2 862 129 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 2 862 129 kronor genom utgivande av ytterligare högst 2 862 129 B-aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,4 – 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 15 november 2019 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag). Aktieägare kommer att, för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen, erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 8,80 kronor, motsvarande en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen). Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare (privat eller genom bolag), däribland av Carl-Johan Merner, Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

13 november Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter
14 november Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter
15 november Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter
18 november Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum
19 november – 29 november Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
19 november – 3 december Teckningsperiod (teckning genom betalning)
19 november Handel i BTU startar, pågår till företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare, och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. Se www.stockholmcorp.se.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra senast den 18 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (“Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm