iZafe fastställer avstämningsdag för tilldelning av, och första dag för handel med, teckningsoptioner av serie TO13B

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2022 har styrelsen i iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO13B har fastställts till den 23 december 2022. Teckningsperioden för teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO13B kommer att löpa från och med den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO13B på Nasdaq First North Growth Market är den 28 december 2022.

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 november 2022 har iZafe genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO13B (den ”Riktade Emissionen”). För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i iZafe även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO13B (samma serie som erhölls i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas aktieägarna i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO13B har fastställts till den 23 december 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 21 december 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO13B är den 22 december 2022.

Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO13B per varje två (2) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO13B

Varje teckningsoption av serie TO13B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna av serie TO13B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

41 666 668 teckningsoptioner av serie TO13B har tilldelats investerarna i den Riktade Emissionen och 76 890 165 teckningsoptioner av serie TO13B tilldelas aktieägarna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13B kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt cirka 35,6 MSEK, beroende på teckningskurs. Nyttjas samtliga av Bolaget 118 556 833 emitterade teckningsoptioner av serie TO13B kommer antalet aktier i Bolaget öka med 118 556 833 aktier, från 153 780 330 aktier till 272 337 163 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 23 711 366,60 SEK, från 30 756 066,00 SEK till 54 467 432,60 SEK. Vilket innebär en total utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 43,53 procent av antalet aktier och cirka 42,69 procent av rösterna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med teckningsoptionerna av serie TO13B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm