iZafe beslutar om riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av cirka 6,2 miljoner kronor

iZafes styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till bolagets grundare Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 6 219 000 kronor.

 Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 1 323 191 kronor och genomförs för att stärka bolagets eget kapital och samtidigt reglera en existerande skuld på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. För emissionen gäller i övrigt följande villkor:

  • Rätt att teckna sig för de nya aktierna ska tillkomma Sten Röing.
  • För 1 323 191 aktier av serie B ska erläggas 6 219 000 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
  • Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
  • Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Stockholm 2019-06-10

För frågor hänvisas till iZafe Groups VD Anders Segerström:  
iZafe Group AB (publ)
iZafe AB
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm

E-post:
investor.izafe.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
iZAFE Group Pressrelease 2019-06-10.pdf

Denna information är sådan som iZafe Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 09.00 CET.

Om iZafe Group AB (publ)
iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på investor.izafe.se

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm