Halvårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret 2016 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)

Resultat efter finansiella poster:  -5 836 307 SEK (-1 537 514 SEK)

Resultat efter skatt per aktie:  -0,62 SEK (-0,19 SEK)

Antal utestående aktier:  9 072 028  (8 199 528)

VD har ordet

Jag vill börja med att citera en av mina företrädare i VD-stolen, grundaren Göran Sjönell:

"Det krävs uthållighet och patent för att lyckas i sjukvården. Det har vi i MediRätt AB!"

Efter många motgångar kunde vi glädjande konstatera under våren att vi erhållit patent för Dosell i Europa. Kort därefter meddelade patentverket i USA att man hade för avsikt bevilja patent. Med ens förändrades allt. Vi är nu ett bolag med ett internationellt patent med alla de fördelar det medför med ökat förtroende, respekt och möjlighet att faktiskt börja slututveckla Dosell med dessa patent i ryggen.

Styrelsen beslutade därför igår att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer förhandlingar med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden.

Utvecklingen kommer att ledas av Svensk Konstruktionstjänst AB, en ingenjörsbyrå som grundades 1971 med inriktning mot mekanik, som efter drygt 3000 utvecklingsprojekt samlat kunskap och skapat egna unika verktyg, metoder och processer. De kan mekanik och är ett av landets ledande företag när det gäller utveckling, konstruktion och design inom mekanikområdet. Se länken för referenser: http://svekon.se/referenser/

Relationen och samtalen med Svensk Konstruktionstjänst går tillbaka flera år i tiden men det är först nu, när Dosell har fått patent i Europa och USA som tiden är inne för en stor satsning.

Jag vill rikta ett stort tack till de personer kring bolaget som möjliggjort finansieringen av slututvecklingen av Dosell. Bolaget har låtit värdera patenten hos Grant Thornton och ett uppskattat värde ligger i intervallet 310-396 MSEK.

Under våren och sommaren har vi arbetat hårt med en medicinapp för konsumentmarknaden. Appen utgör ett stöd i kontrollen av eventuella biverkningar av läkemedel. Utmaningen var att göra den så användarvänlig som möjligt för att förenkla hateringen för både den gamle och dess anhöriga. Avtal är undertecknat med eHälsomyndigheten, vilket utgör den sista juridiska pusselbiten innan testkörning kan starta inom ett par veckor.

"Arbetet med Medicinappen har gått så bra att vi bestämt oss för att utveckla fler appar för att förenkla sjukvård för människor. Apparna vänder sig till en bred målgrupp och hjälper till att vägleda i olika sjukvårdsproblem. Vi räknar med att kunna lansera ytterligare en app innan jul och en under nästa sommar", säger projektledaren Calle Sjönell, styrelseledamot i MediRätt och tillträdande Head of Facebook Creative Shop Nordics.

Jag riktar mitt varma tack till Calle Sjönell, som projektleder app-utvecklingen. Han kommer även att sköta marknadsföringen av våra appar. Han har en mångårig erfarenhet av internetmarknadsföring som en av internet-pionjärerna i världen. Apparna är dessutom de produkter som snabbast kommer att generera kassaflöden. Hur mycket är omöjligt att sia om men kassaflöden kommer redan i höst.

Vad gäller Medcheck AB:s patenttvister mot Landstinget och CompuGroup vid Stockholms tingsrätt är huvudförhandlingsdagar utsatta och målen kommer att prövas under Q4. Eftersom det rör sig om patentmål med stor komplexitet är utfallet svårt att avgöra på förhand. I syfte att minimera kostnader och för att kunna helt fokusera på bolagets verksamhet har bolaget börjat undersöka om det finns möjligheter att hitta gynnsamma förlikningslösningar på tvisterna med motparterna. Enligt försiktighetsprincipen har vi i samråd med vår revisor valt att kostnadsföra alla hittills uppkomna advokatkostnader i halvårsrapporten, vilket förklarar den stora förlusten detta kvartal.

Statusen på våra tre ben ser sålunda ut som följer:

Dosell fick under perioden Europapatent, vilket väger mycket tungt i fortsatt utveckling, samarbeten och värdeutveckling. Patentverket i USA meddelade kort därefter att man kommer bevilja patent, vilket skedde den 16 augusti. Dessa två patent har resulterat i att slututveckling kommit igång, vilken beräknas ta åtta månader. Ambitionen är att Dosell skall vara på marknaden hösten 2017 men vi räknar med att kunna starta pre-sales under våren 2017.

Medcheck väntar fortfarande på en tilldelning av handläggare på det europeiska patentverket EPO.

Appen är snart redo att testköras på Kvartersakuten Mörby Centrum under ledning av doktor Göran Sjönell. Säljstart på App Store för iPhone beräknas kunna ske så snart testkörning är klar, vilket torde bli inom ett par veckor.

Patenttvisterna kommer att sättas ut till ny huvudförhandling för Medcheck AB under Q4. Det mest kostnadseffektiva för alla parter är att förlikningsdiskussioner inleds.

Hösten har sålunda inletts på ett fantastiskt sätt och vi ser fram emot det hårda arbete som ligger framför oss i utvecklingen av Dosell och apparna.

Som ett led i det nya läge som bolaget befinner sig i har styrelsen beslutat att inleda ett listbyte från AktieTorget till OMX Nasdaq First North. Listbytet kommer naturligtvis att ske utan någon kapitalanskaffning.

Carl Johan Merner

VD MediRätt AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  United States Patent and Trademark Office (USPTO) publicerade Dosell-patentet (patentnummer 9414994) den 16 augusti 2016. Patentet värderas till 159-206 MSEK

  •  Utveckling av Medicinappen har skett under sommaren och är redo att testköras inom ett par veckor. Efter det kan den saluföras på App Store för iPhone

  •  Innehavare av optioner TO4B har tecknat aktier motsvarande 7,5 MSEK, vilket finansierar hela det kommande slututvecklingsarbetet av Dosell.  

  •  Styrelsebeslut om att inleda ett byte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Beräknad första handelsdag beräknas till första december. Listbytet sker utan någon kapitalanskaffning

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-11-16      Kvartalsredogörelse juli – september 2016

2017-02-24      Bokslutskommuniké för 2016

Lidingö 31 augusti 2016

Carl Johan Merner

VD

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm