Bokslutskommuniké januari – december 2015

Omsättning: — SEK (– SEK)
Resultat efter finansiella poster:  -3 034 852 SEK (-3 609 007 SEK)
Resultat efter skatt per aktie:  -0,30 SEK (-0,47 SEK)
Antal utestående aktier:  8 540 278  (7 620 000)

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden

I slutet av september meddelade PRV att de skulle ogiltigförklara Medcheck-patentet, vilket kom som en blixt från klar himmel. Verkets agerande är ytterst ovanligt och har förvånat många bedömare. Lyckosamt meddelades en tid senare att det Europeiska patentverket, EPO har för avsikt att ge Dosell europapatent, vilket är en fjäder i hatten och en revansch. EPO handlägger ju även Medcheck-patentet och ett positivt besked därifrån kan ändra positionerna radikalt. Det är fler och fler som går direkt till EPO när de ska patentskydda framförallt mjukvara, vilket kommer att leda till att PRV spelar ut sin roll på sikt.

Under året skedde inlösen av teckningsoptioner och de faktiska skulderna minskade i bolaget med
nära 2 MSEK och soliditeten ökade till 70%. Den enda väsentliga skuld som idag finns är banklånet
på drygt 1,2 MSEK, vilket amorteras med 25 000 SEK varje månad.

Kortfattad status på bolagets tre ben:

Dosell: Diskussionerna med den större aktören och tilltänkte samarbetspartnern om att skapa ett erbjudande till seniorer där Dosell ingår fortgår. Nu handlar det om att utöka erbjudandet till flera beståndsdelar än bara en Dosell och skapa en produktkorg med det som en senior behöver för att leva tryggt i sitt hem.

Medcheck undertecknade ett LOI med Frisq AB.

Patentverket vill upphäva patentet men bolaget har överklagat beslutet och PBR, Patentbesvärsrätten kommer att pröva ärendet inom ett till två år. Medcheck är ju patentsökt över hela världen och vi tror på lika positiva besked som med Dosell inom ett år.

Patenttvisterna kommer att avgöras i mars 2016 då allt sammanläggs i ett mål i Tingsrätten. Rättegången beräknas ta fyra dagar.

VD har ordet

Året som gått har bjudit på både fram- och motgångar samt överraskningar. Förundrat kunde vi konstatera att PRV gjorde en helomvändning avseende Medcheck-patentet och ville ogiltigförklara det. Överklagan till PBR lämnades raskt in. Vi tror att PRV sakta men säkert kommer att spela ut sin roll gällande mjukvarupatent och många större aktörer går nu direkt till EPO och söker sina patent där. Under det kommande året kommer vi att få besked om Medcheck får ett Europapatent.

Vi har under året hållit löpande kommunikation med potentiella kunder, finansiärer och samarbetspartners gällande både Dosell och Medcheck.

Det känns mycket tillfredsställande att styrelsen och andra optionsinnehavare har gått in med ytterligare pengar i bolaget genom inlösen av optionerna TO3B för att trygga driften och återbetala dyra lån.

Under sommaren har ytterligare ett optionsprogram TO4B initierats som klubbades på en extra stämma i juli. 3 000 000 optioner har skapats med ett lösenpris på 5 SEK med en löptid på tre år, vilket vid full inlösen tillför bolaget 15 MSEK. De kan, som tidigare optioner löpande lösas in och på så sätt trygga bolagets ekonomi. De har erbjudits till styrelse och nyckelpersoner i bolaget enligt tidigare pressreleaser.

Under 2016 kommer de rättsliga processerna att avgöras, vilket känns väldigt bra. Vi kommer under 2016 få vårt efterlängtade europapatent på Dosell och förhoppningsvis även på Medcheck.

Ett stort tack till er alla, aktieägare, styrelse och övriga nyckelpersoner för era glada tillrop och idoga långsiktighet, vilket är det som krävs för att slutligen lyckas.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av MediRätts revisor.

Årsstämma

MediRätts årsstämma kommer att hållas den 24 februari kl 16,00 på Nybrogatan 3.

Kommande finansiella rapporter
2016-02-10      Årsredovisning publiceras på Aktietorgets hemsida
2016-04-20      Kvartalsredogörelse Q1 2016
2016-08-24      Halvårsrapport Q2 2016
2016-11-16      Kvartalsredogörelse Q3 2016

Lidingö 4 februari 2016

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ) Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm