Kallelse till årSstämma i medirätt AB (publ)

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 februari klockan 16.00 på Nybrogatan 3, Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 februari 2016, dels senast torsdagen den 18 februari 2016 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm, per email per telefon 08-765 66 33. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 februari 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till MediRätt AB.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7.    Beslut
(a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande     fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c)   om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
(d)   om ändring i Bolagsordning.
8.    Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden.
9.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.
10.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
11.   Stämman avslutas.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt ABL 13 kap § 6 och ABL 14 kap 8 § kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.mediratt.com från och med 10 februari och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2016
MediRätt AB (publ)
STYRELSEN

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm