iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 9,4–12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 15,6 procent samt garantiåtaganden om 64,4 procent, vilket totalt motsvarar 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

“iZafe har under 2019 ökat antalet abonnemang inom affärsområdet Security med 799 stycken vilket motsvarar en abonnemangstillväxt om 23 procent. Vår rullande 12-månaders omsättning (ARR) uppgår per sista september 2019 till 15,6 MSEK. Vi visar förmåga att växa snabbt samtidigt som resurser har spenderats på fortsatt utveckling av läkemedelsroboten Dosell. Intresset för Dosell är stort vilket bland annat bevisas av att vi tecknat ett betydande antal pilotprojekt i Sverige och av att vi under Q2 och Q3 i år tecknade samarbetsavtal med återförsäljare och partners i både Norge och Italien.

Jag har sedan jag tillträdde som VD i april 2019 arbetat med att effektivisera och förbättra den interna kostnadskontrollen parallellt med fokus på ökad försäljning. Den aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver för att kommersialisera den fulla potentialen i vår produktportfölj och fortsätta accelerera vår tillväxt med målsättning att lönsamhet ska nås redan under 2021.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på iZafes hemsida, www.izafe.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Läs informationsmemorandumet i sin helhet.

Kort om Företrädesemissionen

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 8B), för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
  • Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
  • Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
  • Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
  • Handel med uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market löper från och med den 19 november 2019 till och med den 29 november 2019.
  • Handel i BTU startar den 19 november och pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande 15,6 procent av Företrädesemissionen) bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information, se www.stockholmcorp.se.

Kontakta Stockholm Corporate Finance AB:

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm