Teckningsperioden för teckningsoptioner (TO 8 B) i iZafe inleds idag, fredag den 4 december

iZafe Group AB (publ) (“iZafe eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 8 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna TO 8 B. Teckningsperioden pågår till och med 18 december 2020.

En (1) teckningsoption TO 8 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i iZafe. Enligt villkoren ska lösenpriset vara 3,30 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer iZafe att tillföras cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

• Innehavare av teckningsoptioner som önskar lösa dessa till B-aktier, måste själva anmäla det i god tid före fredag den 18 december 2020. Teckningsoptionerna förfaller sedan värdelösa.

• De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med onsdagen den 16 december 2020.

Nedanför följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 8 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 16 december 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 8 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av iZafes TO 8 B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast fredagen den 18 december 2020 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

iZafes hemsida, www.izafe.se/teckningsoptioner; och

Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 18 december 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med iZafe TO 8 B
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem på First North Premium Growth så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionen iZafe TO 8 B handlas på NASDAQ First North Premium Growth till och med onsdagen den 16 december 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 18 december 2020 eller säljs före den 16 december 2020 förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av lösen av teckningsoption TO 8 B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring fredagen den 18 december 2020.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på NASDAQ First North Premium Growth.

Fullständiga villkor för iZafe TO 8 B
Fullständiga villkor för iZafe TO 8 B finns tillgängliga i det informationsmemorandum som styrelsen för iZafe upprättade i samband med företrädesemissionen 2019.

Memorandumet kan laddas ner på iZafes hemsida www.izafe.se/teckningsoptioner eller öppnas direkt här.

ISIN-kod
ISIN-kod för iZafe TO 8 B är SE0013409406.

Antal teckningsoptioner TO 8 B och möjlig intäkt från lösen
Antal teckningsoptioner uppgår till 2 862 129. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer iZafe att tillföras cirka 9,4 MSEK, före emissionskostnader.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm