Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO13B i iZafe Group AB är idag, den 6 mars 2023

Idag, den 6 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO13B i iZafe Group AB (”iZafe” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO13B pågår till och med den 8 mars 2023. Varje teckningsoption av serie TO13B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i iZafe. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO13B är 0,20 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO13B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 8 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 6 mars 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 8 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.izafegroup.com

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO13B:

Nyttjandeperiod: 23 februari 2023 – 8 mars 2023.

Teckningskurs: 0,20 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 118 556 833 teckningsoptioner av serie TO13B. Vid fullt nyttjande emitteras
118 556 833 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO13B: 6 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 23 711 366,60 SEK, från
30 756 066,00 SEK, till 54 467 432,60 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 118 556 833, totalt ökar antalet aktier från 153 780 330 aktier till 272 337 163 aktier (600 000 A-aktier och
271 737 163 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 43,53 procent av antalet aktier och 42,69 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO13B som inte nyttjas senast den 8 mars 2023, alternativt avyttras senast den 6 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 8 mars 2023.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm