REGISTRERING AV TECKNINGSOPTIONERNA TO6 – MEDIRÄTTS AKTIEÄGARE ERHÅLLER VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe AB (f.d. Sensec Personlig Säkerhet AB, nu under namnändring), med rätt och skyldighet för iZafe AB att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket.

Konvertibeln och teckningsoptionerna har den 29 november 2018 registrerats hos Bolagsverket. Aktieägare kommer därför att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner pro rata i förhållande till det antal aktier de äger per den 7 december 2018. Ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Premier kommer att inges till Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel kommer att offentliggöras när sådant datum fastställts.

Villkoren i korthet:

  • Rätt att teckna 430 851 teckningsoptioner ska tillkomma European Select Growth Opportunities Fund. Rätt att teckna resterande 426 692 teckningsoptioner ska tillkomma iZafe AB. iZafe AB ska ha rätt och skyldighet att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt AB pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt AB de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning i övrigt i enlighet med ett avtal ingånget med European Select Growth Opportunities Fund.
  • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  • Samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner kan ske vid sex tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30, respektive 36 månader efter dagen för registrering av Teckningsoptionerna vid Bolagsverket. Bolaget kommer att offentliggöra perioderna för Teckning. Samtidigt utnyttjande av 53 192 eller fler Teckningsoptioner kan ske från och med dagen för registrering av de första Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering av de första emitterade Teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

Till följd av en ökning av antalet aktier i MediRätt, från 13 738 190 aktier per dagen för beslutet att emittera teckningsoptionerna, till 14 538 586 aktier per dagen för detta pressmeddelande, har antalet aktier som krävs för att vara berättigad till en teckningsoption ökat, från 31 aktier till 35 aktier.

För detaljerade villkor för teckningsoptionerna, vänligen besök: http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiering-via-l1-capital/ 

Stockholm 2018-11-30

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
 

Denna information är sådan som MediRätt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17.45 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-11-30.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm