Kvartalsredogörelse januari – mars 2017

Första kvartalet 2017 i sammandrag – koncernen

Omsättning: 4 083 SEK (– SEK)
Resultat efter finansiella poster: -504 685 SEK (-784 125 SEK)
Likvida medel: 1 253 570 SEK (475 821 SEK)
Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 278)

Om verksamheten
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden
Första kvartalet dominerades av förhandlingar med Apoteket och färdigställande av Dosell-prototyp.

Väsentliga händelser efter periodens slut
En fullt fungerande Dosell-prototyp presenterades för styrelsen den 10 april.

Den legendariske skådespelaren och UNICEF-ambassadören Sir Roger Moore har accepterat uppgiften att bli ambassadör för Dosell. Han kommer att arbeta med den internationella marknadsföringen av Dosell-systemet. "Jag är väldigt glad över att vara en del av detta viktiga projekt. Jag kommer att jobba tillsammans med MediRätts team för att marknadsföra Dosell över hela världen. Felmedicinering och doseringsproblem kan lätt minskas med MediRätts produkter", sade Sir Roger Moore han accepterade att ingå i projektet.

Apoteket AB och MediRätt kom överens om att inleda ett samarbete rörande Dosell. Partnerna ska tillsammans genomföra en studie för att bl. a. mäta effekterna av ett samordnat nyttjande av Dosell och ApoDos. Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan den ingå i deras standardsortiment och erbjudas deras befintliga ApoDos-kunder. Apoteket AB är med sitt system ApoDos landets ledande tillverkare och distributör av dospåsar. Apoteket har 390 apotek, 640 apoteksombud samt 102 000 ApoDos-kunder.

En klinisk studie inleds med Apoteket: En jämförande observationsstudie genomförs där Dosell laddad med ApoDos-påsar jämförs mot medicinering med enbart Dosett respektive enbart ApoDos. Tre armar (system) ingår således i studien. Studien leds av fyra ansvariga, förskrivande läkare med hjälp av fyra till sex distriktssköterskor med ansvar för patienternas hemsjukvård. Studien sker vid fyra vårdcentraler i Stockholm. Studien skall godkännas av etisk kommitté. Studien omfattar 700 patientdagar i respektive försöksgrupp, totalt 2 100 observationer.

VD har ordet
Efter sju svåra år känns det som vi nu har en solid grund för att kunna bygga en stabil verksamhet på, att nå ut med vår produkt Dosell på marknaden. Jag engagerades för just sju år sedan i MediRätt och hade jag vetat hur lång tid detta skulle ta och hur många svårigheter vi skulle få tampas med hade jag nog tackat nej till uppdraget. Tur att man inte kan skåda in i framtiden därför nu känns det extra roligt att vara VD i MediRätt.

Våren 2012 tog vi kontakt med en herre, en sann gentleman, älskad och beundrad av en hel värld och perfekt för vår målgrupp, Sir Roger Moore och erbjöd honom en roll i bolaget. Han valde att avvakta men har under fem år följt projektet och accepterade under våren en roll i projektet som ambassadör för Dosell. Hans värme, entusiasm och humor har redan spridit sig genom företaget och han ger dessutom projektet en stor global uppmärksamhet.

Med hans goda namn, enorma kontaktnät och starka varumärke tillsammans med MediRätts enkla men smått geniala läkemedelsdispenserare Dosell kan vi gå ut i världen och marknadsföra vårt system.

Under första kvartalet har vi arbetat hårt för att hålla tidsplanen i utvecklingsarbetet med att få färdigt Dosell-prototypen parallellt som vi fört diskussioner med Apoteket.

Att få dessa två faktorer att korrelera satte alla inblandade på prov. Inför demonstrationen av Dosell med ansvariga på Apoteket var det mycket som stod på spel. Efter hårt arbete genomfördes en lyckad demonstration som ledde till att avtal om att gå vidare med kliniska tester undertecknades. Dessa tester har startat och beräknas pågå under våren och sommaren.

Vi ska göra allt för att vårda och bygga vidare på det oerhörda förtroende Apoteket givit oss. De investerar pengar, sin dyrbara tid och prestige i projektet men viktigast av allt; de tror på oss och på Dosell. Vi har en partner med gedigen kunskap, muskler och ett ofantligt stort distributionsnät.

Granskning av revisor
Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter
2017-08-29 Kvartalsredogörelse januari – juni 2017

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691, SE-102 15 Stockholm
Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö i maj

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ) 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Delarsredogorelse Q1 2017.pdf

Viktig information
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 15.15 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm