Kvartalsredogörelse januari – mars 2016

Första kvartalet 2016 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)

Resultat efter finansiella poster:  -784 125 SEK (-847 008 SEK)

Likvida medel:  475 821 SEK* (226 029 SEK)

Antal utestående aktier:  8 540 278 (7 620 000)

*del av likvid för optionerna TO3B är registrerad på bolagets konto per 1 april, 279 375 sek, och ingår inte i likvida medel per 2016-03-31.

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden

En vässad och mer branschorienterad styrelse röstades fram på den tidiga årsstämman:

Anders Säfwenberg blev ny styrelseordförande. Han är arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik.

MediRätts grundare Sten Röing, tillika den störste private aktieägaren återinträdde i styrelsen för att projektleda slututveckningen av Dosell.

Den tidigare verkställande direktören, juristen Torgny Ander tog plats som ordinarie ledamot för att vägleda bolaget i juridiska spörsmål. Han har en lång erfarenhet i patentvärlden och en bred juridisk kunskap.

Läkaren och entreprenören Mikael Stolt inträdde i styrelsen. Han har en bred kunskap om vårdproblematik. Han har arbetat brett inom primärvården, har startat ett antal vårdcentraler och är arbetande styrelseordförande i och medgrundare till Bruka Äldrevård AB.

Dosell fick under perioden Europapatent, vilket väger mycket tungt i fortsatt utveckling, samarbeten och värdeutveckling. Patentverket i USA meddelade kort därefter att man kommer, efter avvisat överklagande slutligen bevilja patent. Detta patent kan inte överklagas. Reaktionerna har varit mycket positiva och bolagets diskussioner med potentiella industriella partners kommer att utvidgas och fördjupas, framförallt bland bolagets vilande kontakter i USA. Patenten håller i skrivande stund på att värderas av ett globalt värderingsinstitut.

Medcheck inväntar svar avseende sin PACE-ansökan, vilken innebär snabbhandläggning på EPO av den europeiska patentansökan. Detta svar beräknas komma innan sommaren. Patentombuden arbetar parallellt med att få Medcheck-patent beviljat i USA, där behovet av IT-baserade kontrollsystem för läkemedel i vården också är stort. Utvecklingen av en applikation för läkemedelskontroll för konsumentmarknaden (patienter och anhöriga) är igång och kommer att avslutas innan sommaren då lansering beräknas ske. Arbetet leds av Göran och Calle Sjönell.

Patenttvisterna kommer att sättas ut till ny huvudförhandling med, för Medcheck, nya ombud enär bolagets gamla ombud avsade sig sitt uppdrag innan huvudförhandlingen i mars. Bolaget har två mycket erfarna patent-jurister, som nu läser in sig i målen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

De resterande tecknade optionerna TO3B är inlösta, vilket tryggat bolagets ordinarie löpande drift för hela året. De nya aktierna är registrerade på Bolagsverket i april och totalt antal aktier uppgår nu till    9 072 028. I det nya optionsprogrammet TO4B för nyckelpersoner har optionerna ett lösenpris om 5 SEK, en löptid tom 8 juni 2018 och kan lösas in löpande, vilket tryggar eventuellt kapitalbehov framöver. Vid full inlösen tillförs bolaget 15 MSEK, baserat på 3 000 000 optioner.

Granskning av revisor

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-08-24     Halvårsrapport januari – juni 2016 

2016-11-16     Kvartalsredogörelse juli – september 2016

Lidingö 20 april 2016

Carl Johan Merner
VD

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm