Kommuniké från årsstämma 24 februari 2016

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan:

Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades.

Beslut fattades om omval av sittande ordinarie styrelseledamöter Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell samt styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönell.

Beslut fattades om nyval av Anders Säfwenberg som styrelsens ordförande.

Beslut fattades om nyval av ordinarie ledamöter Sten Röing, Torgny Ander samt Mikael Stolt.

Beslutades om omval av revisor Håkan Uddström.

Beslut fattades om ändring i bolagsordningens §9 Kallelse till Bolagstämma.

Beslut fattades om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler.

Alla beslut som stämman fattade var enhälliga och i linje med förslagen i dagordningen, med reservation för § 5 och § 10 där Aktiespararnas representant Leo Gillholm reserverade sig.

Stockholm 2016-02-25

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel  08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm