Kallelse till extra bolagsstämma i MediRätt AB (publ)

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juli 2015, dels senast torsdagen den 16 juli 2015 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm, per email per telefon 08-765 66 33. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd torsdagen den 16 juli 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7.    Stämman avslutas.

Förslag till beslut under punkten 6: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Aktieägaren Sten Röing föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varvid bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras mot betalning om 0,08 kronor per option. Grunden för emissionskursen är optionens beräknade värde enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter och suppleant samt vissa nyckelkonsulter ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter samt vissa nyckelkonsulter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Björn Rosengren, Carl Johan Merner, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell, Johan Grevelius, Göran Sjönell, Barbro Sjönell och Bengt Linden samt Sten Röing och Torgny Ander. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 22 juli 2015 till och med den 24 augusti 2015. Betalning ska erläggas kontant senast den 31 augusti 2015. Styrelsen ska vara bemyndigad att förlänga tecknings- och betalperioden.

Varje option ger innehavaren rätt att under tiden från och med det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 8 juni 2018 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B för 5 kronor. Aktie av serie B som tillkommit genom teckning berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid emissionens genomförande.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal
Bolaget har inga befintliga incitamentsprogram.

Emissionen av högst 3 000 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 22% av bolagets aktiekapital och 18% av rösterna i bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Kostnader
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.

Förslagets beredning
Förslaget till emission av teckningsoptioner har på förslag av aktieägaren Sten Röing beretts av externa rådgivare.

Majoritetsregler
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen sker till styrelseledamöter i det publika bolaget. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 6 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 7 599 528 B-aktier medförande 7 599 528 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 13 599 528 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sänds även de till de aktieägare som så begär

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2015
MediRätt AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB (publ)
E-post:

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm