Kallelse till extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2019 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 11 A, Stockholm

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 september 2019, dels senast tisdagen den 24 september 2019 anmäla sig skriftligen till iZafe, per post, iZafe Group, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm, per email, , eller per telefon, 08-21 11 21. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast tisdagen den 24 september 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.izafe.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två̊ justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 8. Val av nya styrelseledamöter.
 9. Fastställande av styrelsearvoden.
 10. Förslag till beslut om kvittningsemission.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7-9: Förslag till beslut avseende fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av nya styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägare som företräder 49,43 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och en (1) suppleant samt att Göran Hermanson och Thomas Ahlerup väljs till nya styrelseledamöter.

Aktieägare som företräder 49,43 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de kommer att informera styrelsen om sitt förslag avseende fastställande av arvoden till styrelsen före stämman. iZafe kommer att offentliggöra förslaget så snart detta mottagits.

Punkt 10: Förslag till beslut om kvittningsemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 169 081 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 169 081 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de fordringshavare som anges i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen om kvittning, daterad den 13 september 2019, som publicerats på Bolagets webbplats www.izafe.se. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att minska Bolagets skuldsättningsgrad.
 2. För 2 169 081 aktier ska 6  507 250 kronor erläggas. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, beräknat baserat på ett volymvägt genomsnitt under fem (5) handelsdagar före dagen för kallelsen till den extra bolagsstämman, reducerat med en överenskommen rabatt som motiveras av behovet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldsättningsgrad. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.
 3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
Beslut om kvittningsemission enligt punkten 10 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i iZafe uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 aktier av serie A, medförande 6 000 000 röster och 20 127 951 aktier av serie B, medförande 20 127 951 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 26 127 951 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress och på Bolagets webbplats, www.izafe.se, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens och aktuella aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan per dagen för denna kallelse och sänds även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm