Kallelse till årsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 17.00 på Lidingö Stadshus på Stockholmsvägen 50, Lidingö

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 April 2017, dels senast onsdagen den 19 April 2017 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö, per email eller per telefon 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) anges. Anmälan bör anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 19 April 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter , suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 7.b): Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer
Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer ska uppgå till en.

Föreslås vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Torgny Ander, Sten Röing, Carl Sjönell, Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg samt suppleanten Barbro Sjönell. Vidare föreslås att Anders Säfwenberg omväljs som styrelseordförande. Föreslås omval av auktoriserade revisorn Håkan Uddström för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Verksamhetsföremål
Det föreslås att bolagsordningens verksamhetsföremål ändras för att göra det mer flexibelt. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

"Bolaget ska bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet."

Gränser för aktiekapital och antal aktier
Föreslås även att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor till lägst 10 700 000 kronor och högst 42 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 700 000 kronor och högst 42 800 000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 7 000 000 aktier och högst 28 000 000 aktier till lägst 10 700 000 aktier och högst 42 800 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 10 700 000 och högst 42 800 000."

Anmälan till bolagsstämma
Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om anmälan till bolagsstämma ändras för att även biträden ska anmälas för att få delta vid bolagsstämmor. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:

"Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig samt antalet biträden (högst 2) hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Ort för bolagsstämma
Vidare föreslås att en bestämmelse om ort för hållande av bolagsstämma införs i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse:

"Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i någon av de kommuner som ligger i Stockholms län."

Övrigt
Vidare föreslås några tekniska förändring av bolagsordningens bestämmelse angående dagordning vid årsstämma varvid bland annat en ny punkt 8 om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter, förs in.

Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll på grund av ändrad lagstiftning.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 10 172 028 B-aktier medförande 10 172 028 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 16 172 028 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lidingö i mars 2017

MediRätt AB
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB
E-post:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Kallelse till arsstamma.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm