Kallelse till årsstämma i MediRätt AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels senast 12.00 torsdagen den 5 april 2018 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö, per email eller per telefon 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2), anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 5 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

   c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som företräder 52 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer

Aktieägare som företräder 52 % av rösterna i bolaget föreslår följande:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer ska uppgå till en.
  • att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • omval av styrelseledamöterna Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg, nyval av Helena Gille, Viveca Gyberg och en ytterligare styrelseledamot som namnges senare som styrelseledamöter och Calle Sjönell som styrelsesuppleant, samt att Anders Säfwenberg omväljs som styrelseordförande.
  • omval av auktoriserade revisorn Håkan Uddström för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande åt styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 11 267 028 B-aktier medförande 11 267 028 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 17 267 028 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens och aktuella aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vidare kommer information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse hållas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mediratt.com.

Lidingö i mars 2018

MediRätt AB
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB
E-post:

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Kallelse till arsstamma.pdf

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm