iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

”iZafe Group har under året tagit en tydlig position som en viktig aktör inom marknaden för vårdens digitalisering. Genom en framgångsrik lansering av vår läkemedelsrobot Dosell erbjuder vi en lösning på det stora problem som felmedicinering utgör hos framför allt äldre. Felmedicinering orsakar idag ohälsa och stora kostnader t.ex. i form av sjukvård, kostnader som till stor del, eller helt, skulle kunna undvikas. Tack vare den aktuella kapitalanskaffningen och det fortsatta förtroendet från våra aktiägare har vi nu dom resurser vi behöver för att förverkliga vår strategi.” säger Anders Segerström, VD.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 158 816 SEK genom emission av 9 158 816 nya B-aktier. Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i iZafe att uppgå till 32 055 848 SEK fördelat på 32 055 848 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Härutöver emitteras genom företrädesemissionen 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske kring mitten av januari 2020.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 8 B i sammandrag
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm