iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups årsstämma varvid aktieägare begärt att ett antal frågor ska anstå till fortsatt bolagsstämma

Den 14 juni 2021 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafegroup.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som en konsekvens anstår även beslut om disposition av resultatet till fortsatt bolagsstämma.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna Göran Hermansson och Göran Sjönell samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Thomas Ahlerup och Ludvig Arbin ska anstå till fortsatt bolagstämma.

Styrelse och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att beslut om val av Thomas Ahlerup och Ludvig Arbin till styrelseledamöter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Det antecknades att som en konsekvens får val av samtliga styrelseledamöter anstå till fortsatt bolagsstämma.

Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att fastställande av styrelse- och revisorsarvode ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Instruktion för valberedning
Instruktion för valberedningen antogs av stämman.

Emissionsbemyndigande
Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att beslut om emissionsbemyndigande ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Ändring av bolagsordning
Aktieägare representerande 5 809 183 aktier, vilket motsvarar 16,4% av det totala antalet aktier i bolaget, har begärt att beslut om ändring av bolagsordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Fortsatt bolagsstämma
Bolaget kommer så snart som möjligt, genom ett separat pressmeddelande, att kalla till den fortsatta bolagsstämman, som ska hållas tidigast fyra och senast åtta veckor.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm