Institutionell investerare säkrar MediRätts långsiktiga finansiering

MediRätt och European Select Growth Opportunities Fund, förvaltad av L1 Capital, har tecknat avtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Kapitaltillskottet kommer att användas till utveckling och lansering av den digitala läkemedelsautomaten Dosell. I samband med emissionen ger MediRätt också kostnadsfritt ut teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. 

Bolaget kommer att utge konvertibler med fristående teckningsoptioner i upp till 10 steg, så kallade trancher, över en 18 månader lång period. Varje steg medför konvertibler om 5 miljoner SEK, vilket innebär MediRätt totalt tillförs högst 50 MSEK.

MediRätts styrelse fick på årsstämman ett generellt emissionsbemyndigande, vilket bland annat omfattar emission av konvertibler och teckningsoptioner.

– Vi är mycket glada över att ha tecknat detta ramavtal med en långsiktig investerare som delar vår syn på Dosells potential. Vi har valt att fokusera på finansieringsbehovet över de närmaste 18 månaderna, och den här lösningen ger oss både ökad förutsägbarhet och flexibilitet under denna period. Det skapar ännu bättre förutsättningar för oss att ta Dosell genom nästa fas, där vi ska visa upp och sälja in systemet i kommunerna. Det ger också möjlighet att utöka vårt team med ännu fler kompetenser, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Av ramavtalet följer bland annat att MediRätt vid emission av konvertibler även ska ge ut teckningsoptioner till L1 Capital. Sådana teckningsoptioner ges ut utan vederlag och berättigar till teckning av nya B-aktier. För att kompensera befintliga aktieägare för utspädningen kommer även dessa att (pro rata i förhållande till aktieinnehavet) kostnadsfritt att erhålla teckningsoptioner med samma lösenpris och löptid och i övrigt på samma villkor som L1 Capital.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North.

Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. Bolaget förvaltar cirka 7 miljarder SEK i sina fem fonder och fokuserar på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. MediRätts rätt att ansöka om varje del är föremål för olika villkor, inklusive pris och likviditet hos MediRätts B-aktier över en viss nivå och att investerarnas totala innehav av konvertibler och aktier inte överstiger en viss nivå.

Mer information om finansieringen följer nedan.

Kort om konvertibler och teckningsoptioner i första tranchen:

Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 18 månader från utgivandet. Under löptiden kan L1 Capital begära att konvertera vissa eller alla av konvertiblerna till en icke förutbestämd konverteringskurs motsvararande en 10-procentig rabatt på referenspriset på konverteringsdagen.

Vid en sådan begäran om konvertering har MediRätt möjlighet att fullgöra sina skyldigheter i, efter eget gottfinnande, kontanter, B-aktier i MediRätt eller en kombination av båda. Detta möjliggör för MediRätt att minska den potentiella utspädningseffekten vid konvertering av konvertiblerna.

Antalet teckningsoptioner bestäms som en funktion av lösenpriset och ett referensbelopp motsvarande 45 procent av konvertiblernas total nominella belopp under tranchen (2 250 000 SEK).

Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från utgivandet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie (med förbehåll för standardjusteringar) i MediRätt till ett lösenpris baserat på det överenskomna referenspriset.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North.

Kort om ytterligare villkor för konvertibler och teckningsoptioner för kommande trancher:

Konvertibler och optioner kan utfärdas i upp till 9 ytterligare trancher om 5 MSEK vardera (beloppet kan ökas om L1 Capital och MediRätt är överens om detta). Utfärdande av trancher görs utifrån MediRätts bedömning. Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer att publiceras på MediRätts hemsida tillsammans med en uppföljningstabell som anger omvandlingar och antal konvertibla obligationer och utestående teckningsoptioner, http://www.mediratt.com/

Stockholm 2018-05-21

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 08.50 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa attäldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-05-21 Svenska.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm