iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 17 november, sin rapport för det tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 512 (75) TSEK, en tillväxt med 583% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 317%. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 012 (-5 680) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 004 (-5 751) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 192 (-4 513) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,08) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,3) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,9 (75,2) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe slutförde framgångsrikt implementeringen av Dosell i Spanien. En rad anpassningar och tester har genomförs för att säkerställa en lyckad pilot som inletts.
 • iZafe presenterade under kvartalet sin nya visuella identitet och uttryck som bättre går i linje med var bolaget står idag och är på väg. I samband med detta lanserades även den nya hemsidan som finns tillgänglig på både svenska och engelska.
 • iZafe genomförde alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera Dosell på den holländska marknaden. I och med detta kunde den första leveransen ske som en del av de 1 000 enheter som kommunicerats att den nederländska partnern IVE Ventures ska få levererade under 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe tilldelades tillsammans med Atea Sverige AB vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Kommentar från VD
Vi kan blicka tillbaka på ett kvartal där vår affärsplan och strategi gett effekt i både tillväxt och vunna stora upphandlingar som har varit en viktig milstolpe. En ökning av nettoomsättningen med hela 583 procent jämfört med samma kvartal föregående år, även om vi utgår från en lägre omsättningsbas, är ett otvetydigt tecken på den positiva trend som vi har etablerat. Detta är resultatet av vår dedikation till att förädla vår affärsmodell samtidigt som vi upprätthåller en kostnadseffektiv struktur.

Trots ökade intäkter har vi bevarat vår lilla storlek, vilket betonar vår beslutsamhet att optimera varje investering och varje talang inom vårt team. Detta har varit och kommer fortsatt vara centrala komponenter i vår ambition att undvika ytterligare externt kapital och att upprätthålla ett kassaflöde som är både stabilt och proportionerligt i förhållande till våra växande inkomster.

På den internationella arenan har vi uppnått betydande framsteg, speciellt i Holland där implementeringen av de första 100 enheterna av vår produkt har mött ett entusiastiskt mottagande. Det är ett starkt bevis på kvaliteten på vår produkt och den kundresa vår partner har utformat. Denna framgång är avgörande då den utgör grundpelaren för vår förmåga att leverera storskaligt.

I Sverige har vi tagit ett stort kliv framåt genom att vinna en omfattande upphandling med Västra Götalandsregionen, som omfattar 47 kommuner. Vi förbereder oss för att underteckna kontraktet inom de närmaste dagarna, ett steg som bekräftar vårt företags växande inflytande och förtroende inom sektorn.

Det värmer särskilt att se ett ökande intresse från kommuner som söker effektiva och användarvänliga alternativ till de mer komplicerade och kostsamma lösningar de använt tidigare. Vårt erbjudande Dosell står i centrum för denna efterfrågan och vi är entusiastiska över att fler och fler ser dess värde.

Med en plan för större leveranser på både den svenska och holländska marknaden, och med förväntningar på att även andra regioner ska öka sin efterfrågan under det kommande året, står vi på tröskeln till en period av expansion. Dessa utsikter förstärker vårt fokus på att förse våra partners och kunder med oöverträffad service och stöd.

När det gäller Pilloxa, som framgångsrikt har integrerats i vår koncern under det senaste året, är jag nöjd att rapportera betydande framsteg. Vårt pågående samarbete med det tyska läkemedelsföretaget Chiesi har gett utdelning, där deras team har uttalat en djup tillfredsställelse med vår lösning. Deras positiva syn på vår teknologi och dess potential att förändra livet för patienter med sällsynta sjukdomar är en kraftfull bekräftelse på vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utvidga Pilloxas tillämpningar, med målsättningen att utöka vår påverkan till ett bredare spektrum av sjukdomar och geografiska marknader.

Intresset för både vår tjänst och den innovativa pillerboxen är överväldigande, och vi har mottagit många förfrågningar som vi är angelägna om att besvara. Vi planerar noggrant de nästa stegen, med kontinuerliga förbättringar och anpassningar för att förfina vår tjänst innan vi lanserar den i full skala. Detta arbete är i linje med vår övergripande vision att bidra till en hälsosammare framtid med rätt medicinering, i rätt tid, varje gång. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att Pilloxas erbjudande inte bara kompletterar utan också förstärker vår kärnvision att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet.

Vi avslutar år 2023 med en stark och växande efterfrågan på vår produkt, samt en fast övertygelse om att vår strategiska inriktning och operativa excellens kommer att fortsätta att bära frukt. Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till styrelsen och våra medarbetare för deras outtröttliga arbete och till våra aktieägare för deras oförändrade förtroende och stöd.

Tack för att ni är en del av denna spännande resa.

Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

MAR-stämpeln var av misstag inte inkluderad i det första PM:et

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 (84) TSEK, en tillväxt med 380 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 198 %. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 097 (-5 184) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 136 (-5 233) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 496 (-7 155) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,4 (81,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 •  iZafe framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar föra att lansera Dosell på den holländska marknaden. Bolaget ska nu leverera 50 enheter för testning. Efter framgångsrikt testande kommer resterande 1 000 enheter att levereras succesivt under året.

 
Kommentar från VD
Det är med stor tillfredsställelse jag delar med mig av de senaste framstegen och utvecklingen i vårt företag under det gångna kvartalet. Trots en initialtlåg omsättning har vårt fokus på rätt strategier och åtgärder resulterat i en positiv ökning av vår omsättning. Denna ökning, även
om den må vara måttlig, markerar en vändpunkt i rätt riktning. Tillsammans med vår kontinuerliga strävan att effektivisera och minska kostnaderna, stårvi nu på en stabil grund.
 
Jag känner mig övertygad om att den likviditet vi erhöll i mars kommer att vara tillräcklig för att föra oss till en kassaflödespositiv position. Vårbeslutsamhet att optimera vår ekonomi och kapitalanvändning har satt oss på denna lovande väg framåt. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till er för ertfortsatta förtroende och investering i vårt bolag. Er tro på oss har varit en avgörande faktor i vår framgång.
 
Under första halvåret kommunicerade vi om flera betydande ordrar som ligger framför oss. Nu är vår främsta prioritet att säkerställa att leveranserna avdessa ordrar genomförs smidigt. En av våra mest utmanande uppgifter är att leverera 1 000 enheter till Holland innan årets slut. De första 50 enheterna kommer att användas för att garantera en sömlös kundupplevelse med vår innovativa lösning, unikt anpassad efter den nederländska marknadens behov. Upplägget är ett resultat av vårt gemensamma arbete med satsningar från både partnern, holländska IVE Ventures och oss, där IVE Ventures investerat iett omfattande system där Dosell har en nyckelfunktion. Tester är för närvarande under genomförande och förväntas bli klara inom kort. När eventuella finjusteringar i den anpassade systemlösningen är på plats efter eventuell feedback från testerna så kommer vi successivt att leverera resterande enheter enligt plan.
 
Vi ser också positiva framsteg i Spanien, där planerna framskrider som tidigare kommunicerat. Under Q2 säkrades ett avtal värt minst 12 MSEK över fyra år, som inkluderar 1 800 Dosell-enheter.
Den spanska samarbetspartnern Ti-Medi levererar idag lösningar för att underlätta korrekt medicinering till över 650 apotek i Spanien och Portugal. Under hösten arbetar vi intensivt för att anpassa Dosell och kundresan för den spanska marknaden, som förhoppningsvis kommer att leda till en omfattande lansering under första kvartalet 2024.
 
Även i Italien har vi arbetat vidare för att utveckla våra samarbeten. Vår partner har under en tid arbetat med att nå en bredare acceptans för dospåsar på den italienska marknaden. I dagsläget genomför de en investeringsrunda för att säkra nödvändigt kapital för att accelerera försäljningen av våraläkemedelsrobotar tillsammans med sina innovativa dospåsar i större omfattning.
 
I Storbritannien står vi på tröskeln till att genomföra vår första pilot, vilket är en milstolpe för oss. Detta markerar starten på en gradvis ökandeförsäljning som förväntas ta fart från årsskiftet. Storbritannien är en marknad med enorm potential, och vi förutser en stadig tillväxt i takt med att marknaden mognar.
 
I hemregionen, Norden, har vårt arbete med kommuner i Sverige och Norge gett resultat. Beslutet att utöka användningen av Dosell inom dessa kommuner är en tydlig indikation på att vår produkt uppskattas för sin enkelhet, funktionalitet och dess förmåga att avlasta vården genom att säkerställa korrektmedicinering i rätt tid. Jag är optimistiskt inställd till att vi kommer att se en ökande efterfrågan även här i Norden under hösten, och en positiv trendsom förväntas växa avsevärt under det kommande året.
 
Vårt senaste förvärv, Pilloxa, har tillfört ytterligare värde till vår portfölj. Vårt fokus nu ligger på att säkerställa kundnöjdhet genom smidiga leveranseroch att maximera potentialen hos våra nya kunder. Framåt siktar vi på att sammanfoga våra koncept till ett världsunikt koncept som kan hjälpa patienten i alla skeden oavsett hur man sköter sin medicinering, men just nu ligger vår primära inriktning på att säkerställa Dosell-leveranserna till våra partners runt om i Europa.
 
Sammanfattningsvis står vi starkare och mer välförberedda än någonsin. Med en stabil kassa som förväntas föra oss till ett kassaflödespositivt läge, tillsammans med flertalet erhållna beställningar och en växande efterfrågan, blickar vi entusiastiskt fram emot den stundande hösten. Jag är övertygad omatt jag, tillsammans med mitt fantastiska team, kommer att kunna uppnå enastående resultat.
 
Återigen, stort tack för ert ovärderliga förtroende som aktieägare.
 
Anders Segerström
VD, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 (84) TSEK, en tillväxt med 380 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 198 %. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 097 (-5 184) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 136 (-5 233) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 496 (-7 155) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,4 (81,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 •  iZafe framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar föra att lansera Dosell på den holländska marknaden. Bolaget ska nu leverera 50 enheter för testning. Efter framgångsrikt testande kommer resterande 1 000 enheter att levereras succesivt under året.

 
Kommentar från VD
Det är med stor tillfredsställelse jag delar med mig av de senaste framstegen och utvecklingen i vårt företag under det gångna kvartalet. Trots en initialtlåg omsättning har vårt fokus på rätt strategier och åtgärder resulterat i en positiv ökning av vår omsättning. Denna ökning, även
om den må vara måttlig, markerar en vändpunkt i rätt riktning. Tillsammans med vår kontinuerliga strävan att effektivisera och minska kostnaderna, stårvi nu på en stabil grund.
 
Jag känner mig övertygad om att den likviditet vi erhöll i mars kommer att vara tillräcklig för att föra oss till en kassaflödespositiv position. Vårbeslutsamhet att optimera vår ekonomi och kapitalanvändning har satt oss på denna lovande väg framåt. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till er för ertfortsatta förtroende och investering i vårt bolag. Er tro på oss har varit en avgörande faktor i vår framgång.
 
Under första halvåret kommunicerade vi om flera betydande ordrar som ligger framför oss. Nu är vår främsta prioritet att säkerställa att leveranserna avdessa ordrar genomförs smidigt. En av våra mest utmanande uppgifter är att leverera 1 000 enheter till Holland innan årets slut. De första 50 enheterna kommer att användas för att garantera en sömlös kundupplevelse med vår innovativa lösning, unikt anpassad efter den nederländska marknadens behov. Upplägget är ett resultat av vårt gemensamma arbete med satsningar från både partnern, holländska IVE Ventures och oss, där IVE Ventures investerat iett omfattande system där Dosell har en nyckelfunktion. Tester är för närvarande under genomförande och förväntas bli klara inom kort. När eventuella finjusteringar i den anpassade systemlösningen är på plats efter eventuell feedback från testerna så kommer vi successivt att leverera resterande enheter enligt plan.
 
Vi ser också positiva framsteg i Spanien, där planerna framskrider som tidigare kommunicerat. Under Q2 säkrades ett avtal värt minst 12 MSEK över fyra år, som inkluderar 1 800 Dosell-enheter.
Den spanska samarbetspartnern Ti-Medi levererar idag lösningar för att underlätta korrekt medicinering till över 650 apotek i Spanien och Portugal. Under hösten arbetar vi intensivt för att anpassa Dosell och kundresan för den spanska marknaden, som förhoppningsvis kommer att leda till en omfattande lansering under första kvartalet 2024.
 
Även i Italien har vi arbetat vidare för att utveckla våra samarbeten. Vår partner har under en tid arbetat med att nå en bredare acceptans för dospåsar på den italienska marknaden. I dagsläget genomför de en investeringsrunda för att säkra nödvändigt kapital för att accelerera försäljningen av våraläkemedelsrobotar tillsammans med sina innovativa dospåsar i större omfattning.
 
I Storbritannien står vi på tröskeln till att genomföra vår första pilot, vilket är en milstolpe för oss. Detta markerar starten på en gradvis ökandeförsäljning som förväntas ta fart från årsskiftet. Storbritannien är en marknad med enorm potential, och vi förutser en stadig tillväxt i takt med att marknaden mognar.
 
I hemregionen, Norden, har vårt arbete med kommuner i Sverige och Norge gett resultat. Beslutet att utöka användningen av Dosell inom dessa kommuner är en tydlig indikation på att vår produkt uppskattas för sin enkelhet, funktionalitet och dess förmåga att avlasta vården genom att säkerställa korrektmedicinering i rätt tid. Jag är optimistiskt inställd till att vi kommer att se en ökande efterfrågan även här i Norden under hösten, och en positiv trendsom förväntas växa avsevärt under det kommande året.
 
Vårt senaste förvärv, Pilloxa, har tillfört ytterligare värde till vår portfölj. Vårt fokus nu ligger på att säkerställa kundnöjdhet genom smidiga leveranseroch att maximera potentialen hos våra nya kunder. Framåt siktar vi på att sammanfoga våra koncept till ett världsunikt koncept som kan hjälpa patienten i alla skeden oavsett hur man sköter sin medicinering, men just nu ligger vår primära inriktning på att säkerställa Dosell-leveranserna till våra partners runt om i Europa.
 
Sammanfattningsvis står vi starkare och mer välförberedda än någonsin. Med en stabil kassa som förväntas föra oss till ett kassaflödespositivt läge, tillsammans med flertalet erhållna beställningar och en växande efterfrågan, blickar vi entusiastiskt fram emot den stundande hösten. Jag är övertygad omatt jag, tillsammans med mitt fantastiska team, kommer att kunna uppnå enastående resultat.
 
Återigen, stort tack för ert ovärderliga förtroende som aktieägare.
 
Anders Segerström
VD, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 12 maj, sin rapport för det första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 228 (376) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år. 
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 051 (-6 984) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 187 (-7 032) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 827 (-6 987) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar emission med stöd av teckningsrätter vilken tillfört bolaget cirka 18,6 MSEK efter emissionskostnader.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,5) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (80,8) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna. IVE har förbundit sig att köpa minst 1 000 Dosell årligen under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet för köp av hårdvara och licensintäkter uppgår sammantaget till ca 16 MSEK under de första tre åren för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 6 MSEK årligen.
 • iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med brittiska Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under 5 år. Targeted Outcomes minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 18,7 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 7,9 MSEK årligen.
 • iZafes dotterbolag Pilloxa signerar samarbetsavtal med Chiesi i Tyskland med ett värde på 1 MSEK. Målet med initiativet är att ge patienter möjlighet att ta kontroll över sin behandlingsresa och förbättra sin livskvalitet. Pilloxas app låter patienter följa och registreraspåra sin medicinering och symptom, sätta påminnelser och generera rapporter att dela med vårdgivare.
 • Under mars meddelade iZafe hur nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B blev, dessa emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13B, motsvarande cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO13B, för teckning av 96 805 841 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B tillförs iZafe Group cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Kommentar från VD
Jag är glad att kunna presentera en kvartalsrapport där vi kan visa på att vi stärkt våra positioner ytterligare och effektiviserat organisationen inom iZafe Group. 
Under det senaste kvartalet har vi arbetat hårt för att integrera Pilloxa i organisationen, och jag är stolt över att meddela att vi har behållit Helena Rönnqvist som tidigare var VD för Pilloxa och utsett henne som bolagets Chief Medical Officer samt Business Unit Manager för Pilloxa. Samtidigt har vi avslutat anställningarna av övrig personal eftersom vi har kunnat inkludera deras arbetsuppgifter till redan befintlig personal i iZafe Group. Vi har därmed betalat ut övriga slutlöner, återbetalat lån och skulder som låg i Pilloxa. Samtidigt har vi lyckats sänka våra kostnader, vilket kommer att synas ännu tydligare i kommande kvartal då hela iZafe-koncernen inklusive Pilloxa har skalat ner kostnaderna.
 
Under starten av detta år har iZafe Group tecknat samarbetsavtal med flera partners runtom i Europa. Vi har etablerat oss som en ledande innovatör inom digitala medicineringslösningar, och våra samarbeten visar på styrkan i Dosell och Pilloxas innovativa teknologi och dess potential att förbättra medicineringsprocessen för både patienter och vårdpersonal runtom i världen.
 
Totalt uppgår värdet på samtliga avtal till över 59 miljoner kronor, och omsättningen från dessa avtal kommer att växa successivt via licensintäkter varje månad. Vi ser ännu inte resultatet av att dessa betydelsefulla avtal signerats på intäktsraden. Jag förstår att det är tålamodskrävande för er aktieägare; anpassningar och implementeringar tar tid och vi jobbar varje dag för att starta våra nya samarbeten så tidseffektivt som möjligt.
Vi kan tillsammans glädjas åt en ljus framtid där vi har godare förutsättningar än någonsin att på bred front kunna möjliggöra en säker och trygg medicinering för många.
 
De viktigaste delarna nu framåt blir att säkerställa att vi kan hålla tidsplanerna med produktion och integrationsarbeten. Det kommer vara tufft då vi är en liten organisation som ska säkerställa väldigt mycket, men jag jobbar med ett otroligt dedikerat team och känner mig trygg i att vi ska klara det.
 
Vi har fått ett fantastiskt utfall i optionsprogrammet TO13B där vi fick in hela 19,4MSEK innan emissionskostnader. Med dessa pengar, sänkta kostnader och åtaganden från våra nya samarbetspartners, prognoseras dessa likvida medel räcka tills vi blir kassaflödespositiva. Vi har även fått starka ägare till bolaget som stöttar och tror på oss över lång sikt. Vi har tagit bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och inlett samtal för att sälja via fler kanaler. Dosell som konsumentprodukt säljs inledningsvis via Dosells egen hemsida, innan den successivt säljs via fler aktörer.
 
Jag är övertygad om att med en stark tillväxt inom den globala läkemedelsmarknaden och en ökad efterfrågan på digitala medicineringslösningar är iZafe Group väl positionerade att fortsätta sin internationella expansion och revolutionera läkemedelsbranschen på global nivå. Vi ser fram emot att fortsätta att leverera positiva resultat till våra aktieägare och partners.
 
Tack för ert fortsatta förtroende.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 3 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 194 (220) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och cirka en månads försäljning är därför inkluderat i kvartalet.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 556 (-12 750) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 570 (-12 943) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 630 (17 264) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar nyemission, inlösen av teckningsoptioner samt inbetald teckningspremie, vilket tillfört bolaget cirka 8 MSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 76,8 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Det nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med ApoEx där Dosell är den enda läkemedelsroboten på marknaden som klarar av deras påsar. ApoEx levererar dospåsar till 3 500 patienter och sjukhus i flera av landets regioner. I Stockholm producerar företaget de dospåsar som bland annat Aleris använder sig av i sina sjukvårdsleveranser.
 • iZafe tillträder förvärvet av Pilloxa, genomför en riktad emission av aktier motsvarande 5 MSEK och teckningsoptioner till kvalificerade investerare samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Dosell implementeras i två nya kommuner i Sverige med partnern Careium.
 • iZafe har beviljats ett nytt patent för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

KOMMENTARER FRÅN VD
I föregående rapport nämnde jag att vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att säkerställa en framgångsrik framtid. Det var att stärka ägarkretsen, strategiska förvärv för att bredda vårt erbjudande, hantering av personlig data och integrering mot välfärdsplattformar samt expansion mot nya marknader och samarbeten med befintliga och nya partners.

Under kvartalet har vi levererat inom flera av dessa områden.
Genom förvärvet av Pilloxa, så når vi den vision vi har strävat efter, att kunna ge rätt medicin i rätt tid på fler sätt än enbart medicinering via dospåse. Vi kan nu digitalisera hela patientresan där vi tillsammans erbjuder en lösning som ger full kontroll över medicineringen, inklusive påminnelser, larm och statistik, så att medicinen tas som den ska. Därmed förbättras livskvaliteten och säkerheten för patienten, samtidigt som vi kan säkerställa all data kring medicinering som gör att vi kan erbjuda marknaden ett unikt tjänsteutbud. Denna bild visar hur vi som bolag vill erbjuda marknadsledande lösningar för våra partners som med hjälp av våra produkter och tjänster kan få data kring medicineringen, som sedan kombineras med värden från andra sensorer så att man framåt kan erbjuda en mer proaktiv vård.

Vi har säkerställt ett antal nya aktieägare som tror på bolaget på lång sikt och som kan stötta bolagets expansion på den internationella marknaden.

Tack vare vår nya unika lösning och paketering så har vi väckt stort intresse, både nationellt och internationellt, och vi har långt gångna dialoger med ett flertal aktörer i nya europeiska länder. Där vi ser att försäljningen inom kort skall generera ökade kassaflöden.

Parallellt har vi också fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna och optimera effektivitet och lönsamhet.

iZafe har även beviljats ett nytt patent för en ännu tryggare hantering av läkemedel i hemmet kopplat till våra nya unika digitaliserade lösningar för att säkerställa rätt medicin i rätt tid, vilket stärker vår position på marknaden.

Vid förvärvet av Pilloxa genomförde vi en riktad emission för att säkerställa kortsiktig likviditet, och nu i början av mars kommer vi att genomföra en optionsinlösen för att ge våra befintliga aktieägare möjligheten att stötta bolaget.

Med en stärkt efterfrågan på våra unika lösningar internationellt och med sänkta kostnader, så ser jag optimistiskt på att de likvider som kommer in i samband med optionsinlösen medför att vi inte behöver ta in mer externt kapital innan vi blir kassaflödespositiva. Säker hantering av läkemedel är bra för användare, vårdgivare och samhälle. Att bidra till lösningar på ett stort globalt problem ger oss i iZafe inspiration och energi. Jag är stolt för det hårda arbete vi hittills utfört med ett fåtal anställda och ser fram emot en spännande framtid för vårt bolag.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 7 november, sin rapport för tredje kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75 (38) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 680 (-5 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 751 (-6 183) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 513 (-6 475) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (1,5) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 75,0 (62,3) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen Avanto Care. Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform och ger möjlighet att arbeta mer proaktiv med användarnas medicinering.
 • Med våra partners Careium AS och Hepro AS har 20 respektive 25 stycken Doseller implementerats i nya kommuner i Norge.
 • Tillsammans med Aleris har Bolaget inlett ett pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering. Målet är att införa Dosell för den patientgrupp som har avancerad sjukvård i hemmet. Under kvartalet har 30 patienter introducerats till läkemedelsroboten.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader
 • Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska marknaden, men potentialen till flera länder finns för bolaget i närtid.

KOMMENTARER FRÅN VD
Mycket har hänt det senaste kvartalet och vi fortsätter att ta kliv framåt på vår tillväxtresa –
Både på den svenska och europeiska marknaden.
Det finns en ökande efterfrågan för produkter och tjänster som möjliggör en mer digital vård där medicineringen samt följsamheten är helt avgörande.

För vår läkemedelsautomat Dosell går det fortsatt bra i alla led och det är glädjande att se att vi har stor efterfrågan och positiv försäljning på Dosell konsument via Apoteket AB. Paketeringen och försäljningen av vår konsumentprodukt har varit helt avgörande för att komma vidare i dialogerna med potentiella samarbetspartners i andra europeiska länder. Vi har nu samlat på oss tillräckligt med erfarenhet och dokumentation som gör att vi kan effektivisera processerna och dra ner kostnaderna kring försäljning och marknadsföring av Dosell mot konsument.

Hela vår affärsidé bygger på försäljning via specifika partners som hanterar försäljning, lager, logistik och marknadsföring. Med ett fokus på att säkerställa kvalité i små volymer till en början, så kommer vi redan under nästa år kunna skala upp volymen och försäljningen hos många av våra partners på fler marknader.
Vi har även påbörjat implementeringen av Dosell på Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) som är väldigt spännande. Hela ASIH marknaden bygger på en annan typ av dospåse än den upphandlade dospåsen på regional nivå. Den har en annan design som gör det väldigt svårhanterligt för läkemedelsrobotarna. Vi kan med stolthet säga att vi är den enda läkemedelsroboten på den svenska marknaden som klarar av att hantera dessa dospåsar.

Vi har en tydlig vision om att kunna erbjuda proaktiv helhetshälsa för många fler vårdgivare och patienter där fokus närmast handlar främst dessa fyra delar:

 1. Säkerställa etablerade och professionella ägare som långsiktigt kan stötta bolaget med extern finansiering
 2. Strategiska förvärv som breddar vårt erbjudande och portfölj som säkerställer rätt medicin vid rätt tid
 3. Hanteringen av personlig data och att se till att de integrationsarbeten som behövs implementeras
 4. Internationaliseringen mot nya marknader och ihop med både befintliga och nya partners

Sedan oktober har vi en ny styrelse på plats som kommer att hjälpa oss att realisera den handlingsplan som ligger framför oss. Vi har säkerställt kompetens och nätverk kring finansiering, digitalisering, GDPR, hantering av känsliga data och juridiska krav. Där har vi nu en tydlig strategi och plan för förvärv, integrationer med andra välfärdsplattformar, försäljning och internationalisering.

Det eventuella förvärvet av Pilloxa är mycket intressant då vi ser att det finns en stor efterfrågan kring möjligheten att säkerställa följsamhet genom alla stadier i patientresan samt att kunna integrera data till välfärdsplattformar och hem-monitorering. Statusen kring detta är att vi har genomfört en due diligence och är nu i slutskedet i förhandlingarna.

En till milstolpe under kvartalet är att vi kommit in på den holländska marknaden. Holland är en viktig marknad för oss då de är de främsta pionjärerna inom dosförpackad medicin. Majoriteten av alla tillverkare av maskiner för dospaketering har sitt säte i Holland vilket betyder att när vi har lyckats framgångsrikt där kommer det få positiva följdeffekter i hela Europa.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi för en dialog med flera andra aktörer på viktiga marknader i Europa, som vi hoppas kunna få ett klart avtal med inom kort. På så sätt kan iZafe i framtiden bidra brett till en mer proaktiv helhetshälsa som resulterar i en bättre hälsa för fler. Ett socialt hållbart värde för samhället – det är viktigt på riktigt.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 26 augusti, sin rapport för andra kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (12) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 184 (-7 962) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 233 (-8 258) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 155 (-5 400) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 81,8 (39,5) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har lanserat en uppdaterad version av Dosell som innehåller flera nya förbättringar och funktioner vilken ökar både användarupplevelsen och driftsäkerheten.
 • Bolaget har under juni månad levererat ett större parti till Apoteket AB som har haft en stor efterfrågan på bolagets produkter och sålt slut på sitt lager.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe tecknar avsiktsförklaring att förvärva Pilloxa AB. Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder sig av för att utforma digitala patientstöd. Köpeskillingen kommer att erläggas med 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 miljoner.

KOMMENTARER FRÅN VD
Vår vision är att vi vill säkerställa hälsa tack vare god följsamhet och under det senaste kvartalet har vi tagit ett ännu större steg mot detta genom vår uppdaterade vision samt strategi som presenterades i maj.
 
Under andra kvartalet har vi satsat på konsumentreklam som fortsätter att leverera bra resultat och förbättrat Dosells presterande. Samtidigt ser vi ökat intresse bland kommuner för både läkemedelsrobotar och den data de kan tillföra kring medicinering. Efter kvartalets utgång har vi meddelat en avsiktsförklaring med avseende att förvärva Pilloxa AB. 
 
Förvärvet av Pilloxa skapar en unik position inom digital hälsa
I samband med förvärvet av Pilloxa har vi möjlighet att skapa ett mer komplett erbjudande som tillgodoser konsumenternas olika behov; från att självständigt sköta medicineringen till att välja att ha en smart uppkopplad doseringsask eller en helt automatiserad läkemedelsrobot.
 
Med förvärvet av Pilloxa får vi även tillgång till ytterligare säljkanaler eftersom vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Pilloxa har haft läkemedelsbolagen som sin primära kundgrupp och utvecklat en unik SaaS-lösning samt stöd för genomförande av kliniska studier. Vi kommer omgående efter förvärvet påbörja resan mot att göra Pilloxas lösning mer gångbar för kommersiellt bruk i våra befintliga säljkanaler.
 
Pilloxas medarbetare och den expertis de tillför är en viktig del i förvärvet. De kommer in med rätt typ av kunskap och den erfarenhet vi behöver för att kunna skapa ett bolag som tar positionen att bli det ledande företaget i marknaden att säkerställa följsamheten av medicinering och i förlängningen kunna påvisa hälsoeffekterna av det. Vi jobbar med att optimera vår organisation för att skära kostnader och förbereda oss inför en kommande sammanslagning.
 
Bolaget fortsätter diskussionerna med investerare, vilka gärna ser fler förvärv och organiskt tillväxt på en marknad som är till stora delar obearbetad. Efter vår kommunikation avseende förvärvet av Pilloxa har intresset ökat ytterligare – vilket är positivt för framtida finansiering av bolaget utöver optionsprogrammet TO10B som beroende på kurs kommer ge ett bra kapitaltillskott. 
 
B2C – fortsatt ökad försäljning och potential utanför Sverige
Vi har senaste månaderna satsat på tv-reklam för att sprida kännedom om Dosell. Detta har gjort att vi nu säljer runt 100 enheter i månaden via Apotekets hemsida och konsumentversionen av Dosell står för cirka 90 % av alla dispenseringar idag. Det är en väldigt bra start för en helt ny typ av produkt och tjänst, men inte tillräckligt och därav behöver hitta fler sätt att få ut högre volymer.
 
Vår satsning här i Sverige med konsumentversionen av Dosell har varit helt avgörande för att skapa den erfarenhet och kunskap som behövs för att kunna exportera lösningen till andra länder samt marknader. I samtliga dialoger med potentiella partners har intresse även funnits för vår visions kommande lösningar som vi nu mycket snabbare kommer kunna sälja och distribuera i samband med förvärvet av Pilloxa.
 
Konceptet i Italien fortsätter dock med förseningar till följd av produktions- och mjukvaruändringen. Italienska marknaden har stor potential där vi ser stora fördelar med att kunden kan få sina mediciner förpackade i dospåsar direkt av det lokala apoteket tillsammans med sin Dosell. På den svenska marknaden är detta en utmaning där vi ser långa ledtider till att få sina mediciner i dospåsar om man inte redan innehar det när man har köpt sin Dosell. Därför ser vi stor potential i det italienska konceptet som även är applicerbart på fler marknader i Europa.
 
B2B – intresse för data kring medicinering
Vi ser en tydlig trend på att fler kommuner börjar efterfråga läkemedelsrobotar där många upphandlingar precis har kommit ut både i Sverige och Norge.
 
Vi har även märkt stor efterfrågan från välfärdsplattformar som vill få in data kring medicinering. I samband med förvärvet av Pilloxa så blir detta en mer komplett lösning för välfärdsplattformarna då vi kan tillhandahålla ännu mer data kring följsamheten av medicinering.
 
Kontinuerliga förbättringar
Vi arbetar ständigt för att förbättra Dosells prestanda. Som vi kommunicerade under våren så hade vi utmaningar i produktionen och en mjukvaruversion som innehöll förbättringar som var nödvändiga för att våra partners skulle kunna driftsätta sina Dosell ute i verksamheterna. Dessa delar blev klara för sent inpå sommarsemestrarna och till följd av detta kan våra partners komma igång först nu efter sommarmånaderna.

Vi har en spännande och intensiv period framför oss. Våra många partners och kunder ska starta upp användningen av Dosell, vi ska få klart alla delar kring förvärvet och säkerställa att utveckla ett attraktivt gemensamt framtida erbjudande

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 29 april, sin rapport för första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 376 (172) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6 984 (-7 219) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
  -7 032 (-8 891) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 987 (10 789) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är framförallt ett resultat av ett kortfristigt lån som upptogs.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,5 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 80,8 (52,2) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Bolaget producerar och levererar 450 Dosellenheter till partners.
 • Dosell Konsument marknadsförs i kampanjer på Sveriges största TV-kanaler.
 • Bolagets italienska partner Sempli Farma inleder det kommersiella skedet.
 • 14 nya kommuner startar implementeringen av Dosell med ambitionen att utöka antalet efter att utvärdering och planering.

Kommentar från VD

Vår vision är att underlätta för människor att ta rätt medicin i rätt tid, och därför bygger vår affärsmodell på att integrera våra produkter och tjänster med så kallade välfärds-plattformar. Syftet med att integrera till välfärdsplattformar är att vår data ska kombineras med data från andra sensorer för att påvisa hälsoeffekterna av rätt läkemedelsanvändning. Vi vill även förenkla införandet och användandet av digitala hjälpmedel för att minimera antal system att arbeta med.

Jag har länge pratat om att gå in i den spännande delen där bolaget blivit moget för en kommersiell fas med en substantiell försäljning. Under första kvartalet 2022 har detta äntligen skett och det är med glädje vi är på god väg att nå en mer omfattande försäljning i alla våra marknader och i både B2B och B2C kanaler.

B2B – från att säkerställa rutiner till bredare försäljning i Norden
Från dess att vi var klara med Dosell 2.0 och att våra partners på de nordiska marknaderna hann genomgå omfattande tester för att slutligen ge sitt godkännande under fjärde kvartalet ifjol, är det glädjande att den kommersiella fasen nu inletts. Vi har nu tillsammans med våra partners i framförallt Sverige och Norge påbörjat att införa vår läkemedelsrobot ute i de kommuner som vill digitalisera och modernisera vården med hjälp av en digital välfärdsplattform och vår Dosell.

Även detta tar tid, men det är glädjande att vi nu har påbörjat implementeringen med ett så pass stort antal kommuner som 14 stycken. Processen är utformad så att kommunen tar in ett mindre antal Dosell till att börja med för att säkerställa samtliga nya processer och rutiner. Under implementationen går vi tillsammans igenom en checklista för att efter en till tre månader säkerställa att samtliga delar från checklistan är på plats. När detta är gjort och godkänt kan kommunen därefter införa Dosell på en bredare front med ett större antal.

B2C – bra resultat från TV-reklam i Sverige och kommersialisering i Italien
För att kompensera för de långdragna processerna att införa Dosell i kommunerna har vi lanserat vår konsumentversion av Dosell i Sverige, vilket möjliggör säker läkemedelsanvändning för alla som multimedicinerar. Det har blivit tydligt att Dosell hjälper folk i alla åldrar och livssituationer, skapar ett lugn hos anhöriga och förbättrar följsamheten. För att sprida kännedomen om Dosell har vi satsat stort på TV-reklam i Sverige för att nå ut brett till målgruppen. TV-kampanjen har varit en framgång då den ökat medvetenheten för läkemedelsrobotar som koncept och ökat varumärkeskännedomen för Dosell, och vi har även sett att vår företagsförsäljning fått en uppsida från marknadsföringskampanjen. 

På vår andra konsumentmarknad, Italien, har vår partner skapat ett team som aktivt arbetar med införsäljningen till 20 000 apotek i Italien där Dosell är slutkomponenten i helhetskonceptet Sempli Farma. I konceptet får användaren sina mediciner som packas i dospåsar direkt i det lokala apoteket, samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas. 

Ökad förståelse för felmedicinering och framtida möjligheter
I början av april besökte vår grundare och Dosells uppfinnare Göran Sjönell TV4s förmiddagsprogram Malou i Efter Tio, där Göran lyfte problematiken kring felmedicinering. I Europa dör 200 000 personer årligen till följd av dålig följsamhet vilket medför kostnader på €128 miljarder och givetvis ett stort lidande för brukare och deras anhöriga. Det blir alltmer uppenbart för att kunna säkerställa kvalitativ vård och hålla sina medborgare friska så länge som möjligt i hemmet, är det ett måste för samhället att digitala hjälpmedel kommer på plats.
 
I framtiden kommer vi även se på fler lösningar hur vi kan säkerställa säker läkemedelsanvändning på andra sätt än enbart patienter som får sin medicin förpackad på dospåse. Vi anser fortfarande att dospåse är det säkraste sättet att få sina mediciner levererade på, men vi behöver bredda vårt utbud för att kunna hjälpa samtliga som multimedicinerar. I Europa handlar det om cirka 179 miljoner människor som äter fem eller fler receptbelagda mediciner per år. 

Minskade kostnader och ökad försäljning 
Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader samtidigt som vi ökat omsättningen jämfört med föregående kvartal. Vi ökande antalet kunder med aktiva abonnemang med 37 procent och sänkte kostnaderna trots satsningar på TV-kampanjer och kampanjer i sociala medier. Under kvartalet har vi även vidareutvecklat vår produkt och vi har som plan att kontinuerligt att utveckla vårt produkterbjudande för att säkerställa att vi ligger i framkant i digitaliseringen av medicinering. Det ligger i vår strategi att först få proof of concept på vår hemmamarknad och på de marknader där vi redan har etablerade partners, innan vi utökar vår verksamhet till fler marknader där fokus inledningsvis ligger inom Europa. Vi ser att expansionen ligger i relativ närtid då vi har påbörjat dialoger med intresserade partners på nya marknader. 

Första kvartalet 2022 har iZafe fortsatt att ta viktiga steg för att förverkliga vår vision. I vår B2B-kanal fortsatte vi att bygga på de nordiska marknaderna och vår B2C-försäljning finns nu i både Sverige och Italien. Med denna starka bas ser vi fram emot ett spännande fortsatt 2022.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 18 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 220 (84) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -12 750 (-9 128) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12 943 (-9 127) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 17 264 (-6 270) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den företrädesemission som genomförts.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (0,9) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (84,0) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den första leveransen av Dosell Konsument skickas till Apoteket den 4 oktober inför säljstarten.
 • Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknar tillsammans ytterligare 458 000 units i företrädesemissionen.
 • Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
 • iZafe har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan. Härmed möjliggör Bolaget ett geografiskt bredare patentskydd, som är ett led i iZafes strategi för att stärka och vidareutveckla sina immateriella tillgångar internationellt.
 • Lansering av Dosell Konsument som slutprodukt till italienska vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas.
 • iZafe kommunicerar att priset för konsumentversionen av Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden. Detta efter att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på apoteket.se
 • Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro AS i Norge.
 • iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.
 • De första läkemedelsrobotarna anpassade för den italienska konsumentmarknaden skickades till Sempli Farma i Italien för pilotprojektet.

Kommentarer från VD

Vi har nu fått in tillräckligt med kapital för att för första gången någonsin ha tillräckligt med likvida medel för att sätta en långsiktig och hållbar plan för företaget. I och med alla nya förändringar av läkemedelsroboten så har vi nu även fått samtliga av våra partners att godkänna den nya Dosell.

Detta har inneburit att vi under det fjärde kvartalet ökade produktionen markant och producerade i högre takt än någonsin för att möta efterfrågan på marknaden. Vi avslutar året med en ökning i omsättning mot kvartalet innan, en tydlig indikation på att vi nu kommit igång med försäljningen och att marknaden ser värdet i vår produkt. Skillnaden mot tidigare är att vi har gjort det förarbete som krävdes och vi har således skapat oss förutsättningar för att nu verkligen gå in i en aktiv säljfas.

Vi har nu lanserat Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot. Vi har även kunnat leverera rätt medicin vid rätt tid över 3 000 gånger till konsumenter i Sverige och etablerat oss i ett land utanför Norden.

Vår stora marknadssatsning på konsumentsidan påbörjas i slutet av februari och början av mars med TV-reklam i ett flertal kanaler och en rad andra marknadsaktiviteter och spännande samarbeten. Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra partners genom att få upp försäljningstakten och att alla håller högt fokus på Dosell.

En delstrategi har hittills varit att avvakta med att gå in i nya marknader till dess att befintliga partners är igång och att de till fullo godkänt vår produkt. Eftersom det nu är uppnått, kommer vi inom kort att påbörja arbetet med att på ett väl avvägt sätt prioritera vilka nya marknader som bolaget ska börja gå in i, med både befintliga partners och med nya. Vi har redan i dagsläget flera intressanta spår på nya partners och marknader och vi ser fram emot att inleda försäljningsarbetet även där. Dosell är basen i vår strategi där vi skall säkerställa ”rätt medicinering i rätt tid” och med hjälp av detta även kunna påvisa hälsoeffekterna för att därmed kunna skapa ett sundare, tryggare och mer hållbart sätt för alla att medicinera på.

Avslutningsvis är det positivt att konstatera att pandemin alltmer släpper greppet om samhället och näringslivet. För företaget innebar det i kvartalet att fler möten kunde ske emellan kollegor, kunder och partners. Vi arbetar nu även mer proaktivt för att ha fler digitala möten samt digitala e-utbildningar. Jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort under året och nu har vi initierat sälj- och marknadsaktiviteter enligt planen vi lagt. Vi har fortfarande mycket att göra, och tack vare det vi åstadkom under 2021 års sista kvartal har vi nu möjlighet att accelerera upp betydligt. Vi har nu lagt de grundläggande förutsättningarna för att bli det självklara valet av digitalt hjälpmedel för att möjliggöra ett friskare, tryggare och mer självständigt liv för de miljontals människor som multimedicinerar i Sverige och världen.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 29 november, sin rapport för tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38 (701) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell.
• Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 342 (7 255) TSEK. Jämförelseperioden inkluderar den engångseffekt som uppstod vid försäljning av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till -6 745 TSEK.
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
-6 183 (7 103) TSEK. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick resultat efter finansiella poster för jämförelseperioden till -6 897 TSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -6 475 (8 818) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den likvid som erhölls vid avyttringen av iZafe AB.
• Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (0,2) SEK.
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,5 (1,1) SEK.
• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 62,3 (87,4) procent.

Viktiga händelser under kvartalet
• iZafe Group beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 53 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.
• iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.
• Pilotprojektet med konsumenter har slutförts framgångsrikt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
• iZafe Group har ingått ett avtal med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapas en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
• Konsumentversionen av Dosell lanseras i Sverige på apoteket.se. Dosell finns nu tillgänglig för alla som äter mediciner regelbundet och vill förebygga felmedicinering med bättre läkemedelsöversikt och ökad följsamhet innan en skada sker.
• Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
• Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknade tillsammans ytterligare 458 000 units i den pågående företrädesemissionen av units utöver det som initialt tecknades.
• iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell i syfte att förbereda inför den internationella expansion som planeras genomföras efter den pågående företrädesemissionen. Ansökan om skydd har inlämnats i de nyckelmarknader iZafe Group identifierat stor efterfrågan för Dosell
• Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden.

VD har ordet
Med åtskilliga milstolpar uppnådda låter vi nu läkemedelsroboten Dosell kapitalisera genom flera olika försäljningskanaler, på den konstaterade marknadspotentialen som digitaliseringen av vården och den ökad läkemedelskonsumtionen kostar.

Företrädesemissionen som vi nu genomfört har gett oss resurser för att möjliggöra en uppskalning och globalisering av iZafe Group. Det kommer även att möjliggöra framtida förvärv samt breddning av tjänste- och produktportföljen. Med en stark kassa kan vi nu även jobba mer strategiskt och långsiktigt i alla våra beslut.

Under det tredje kvartalet har vi haft fokus på att färdigställa Dosell för konsumentmarknaden, vilket resulterade i att vi blev godkända av Apoteket AB för att tillsammans lansera Europas första läkemedelsrobot för konsumentmarknaden i mitten av oktober. Det blev även klart att vi går med nederländska Adyen med sina driftsäkra betalningslösningar i Dosell-appen. Detta ser vi som en självklar kvalitetsstämpel och vi är glada för samarbetet. Bland deras kunder återfinns företag som H&M, Spotify och Telia.

Under kvartalet har vi även arbetat för att säkerställa mjukvaran och Dosells kvalitet på fler marknader. Det kontinuerliga arbetet med att uppfylla MDR (Medical Device Regulation) fortsätter enligt plan, vilket är ett krav för att ha den klassificering Dosell har i form av medicinteknisk produkt klass 1.

Konsumentproduktens plattform är säkerställd i flera länder, där vi nu ser stor potential. Vi har börjat närma oss lösningar på de utmaningar vi haft, bland annat med komplexiteten vid försäljningsprocessen och med beroendet av andra aktörer vid produktutvecklingen. Dosell är en unik produkt som är först i sitt slag på en helt ny marknad. Detta gör att vi behöver få upp kännedomen och medvetenheten hos våra målgrupper vilket är en av våra högsta prioriteringar under årets sista kvartal. Vi har under november beslutat att accelerera våra marknadsföringsinsatser med ledning av vår nya CMO och räknar med att det kommer att ge stor effekt på försäljningssiffrorna under sista kvartalet i år men framför allt under första kvartalet 2022.
På B2B sidan har flera av våra partners valt att testa och säkerställa Dosell 2.0 för att kvalitetssäkra mot sina kunder, vilket vi ser positivt på. Detta har dock lett till längre ledtider än vi initialt räknat med vilket också fått konsekvenser på försäljningen vilken vi nu kan påbörja. Testerna har lett till bra respons, resultat och efterfrågan på marknaden. Testerna har även gett oss oerhört viktiga insikter om våra brukare som vidare hjälpt oss att optimera kundupplevelsen. I samband med att Hepro nu gett sitt godkännande för nya Dosell så kommer även införsäljningen påbörjas ordentligt i den stora norska upphandlingen som vi vann tillsammans förra året. Insamlingen av den data både historiskt och framgent kommer att vara viktigt för oss för att tillhandahålla de bästa och enklaste hjälpmedlen för att säkerställa att rätt medicin tas i rätt tid. Det är av största vikt att vi nått godkännande och sedan ”proof of concept” på vår hemmamarknad för att sedan i stor volym kunna skala upp på andra marknader.
 
Vi fokuserar på framtiden och undersöker hela tiden nya expansionsmöjligheter, såväl geografiska som produktrelaterade och ser god potential i båda områdena.
Vi har även påbörjat arbetet med att inleda flera olika framtida förvärv, både på produkt- och företagssidan och vi kommer att fokusera på utvalda områden där vi ser en klar affärspotential med gynnsamma synergieffekter. Vi arbetar fortsatt mot att bli det självklara valet när det gäller ett säkert intag av rätt läkemedel vid rätt tid. Dosell som levererar medicin via dospåse kommer att vara en del i det kunderbjudandet där vi framöver kommer kunna komplettera så vi kan säkerställa att rätt medicin tas vid rätt tid även till användare som tar sin medicin på andra sätt, och här tror vi att det finns bolag som kan komplettera iZafe Groups portfölj på ett fördelaktigt sätt.

Grund för ytterligare tillväxt
iZafe Group är ett väl kapitaliserat bolag som verkar i en kraftigt växande marknad. Genom företrädesemissionen har vi skapat oss möjligheter vi inte tidigare haft. Detta är en avgörande punkt för att möjliggöra försäljning och det självklara valet vid säkerställandet av rätt medicin i rätt tid.
Vi fortsätter att arbeta målinriktat med att stärka upp vårt team, även på ledningsnivå. Vårt senaste tillskott är Carl-Fredrik Bothén som haft seniora positioner inom marknad på flera internationella bolag. Som marknadschef kommer Carl-Fredrik att ansvara för IR (Investor Relations) och för att förbättra kommunikationen och att driva samt utveckla vår marknadsföring med särskilt fokus initialt på den skandinaviska marknaden.
 
iZafe Group är väl rustat för att flytta fram positionerna under 2022. Vi lämnar bakom oss ett viktigt kvartal där många milstolpar uppnåtts och med en marknad som visar stor tilltro till vår produkt. Jag ser fram emot en stark avslutning av 2021 och ett ännu starkare 2022.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm