Värdet i Dosells USA-patent bedöms till 159-206 MSEK

(Se värdering av paten i bifogad pdf-fil)

MediRätt har låtit genomföra en värdering avseende det potentiella värdet på det kommande USA-patentet för Dosell. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar*. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena diskonteras med en kalkylränta. Värderingen har genomförts av Grant Thornton.

Värdet i det kommande USA-patentet avseende Dosell beräknas till 159-206 MSEK. Den sammanlaga värdepotentialen i Dosells internationella patent är sålunda 310-396 MSEK.

*Beräkningarna baseras på en tioårig period med bland annat följande antaganden:

–            Försäljning antal enheter:

Marknad                                                     2016                    2017                    2018                    2019                    2020                    2021
Sverige                                                        –                         10 000                 25 000                40 000                 60 000                 80 000
Övriga Europa                                             –                           –                       450 000              900 000               918 000               936 360

För perioden 2021 -2023 antas försäljningen vara på samma nivå som 2021

–            Utpris per enhet i Sverige antas vara 3 000 kr/st och täckningsbidrag för MediRätt på 1 000 kr/st
–            I Europa (exklusive Sverige) antas att man istället kan erhålla en licensintäkt på ca 70 kr/enhet.
–            Övriga kostnader ligger på lite över 1 MSEK per år i början av perioden för att sedan hamna strax över 9 MSEK per år i slutet av perioden.
–            Investeringarna (i Sverige) antas uppgå till 8 MSEK under 2016 för att sedan ligga på en nivå om ca 1% av omsättningen.
–            Kalkylränta som använts vid beräkningen uppgår till mellan 25% och 30%.
–            Skattesats 22%

Lidingö 2016-07-11

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel  08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com/

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm