Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO13B i iZafe Group AB har fastställts till 0,20 SEK per B-aktie, nyttjandeperioden inleds imorgon den 23 februari

I november 2022 förvärvade iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) Pilloxa AB och, i samband med förvärvet, genomförde Bolaget en riktad emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO13B. För att kompensera befintliga aktieägare för utspädningen från den riktade emissionen av units, och i syfte att kapitalisera iZafe på ett förmånligt sätt, emitterade Bolaget vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO13B till samtliga aktieägare. Totalt emitterades 118 556 833 teckningsoptioner av serie TO13B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per B-aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO13B pågår från och med den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO13B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie, motsvarande 0,20 SEK, och inte högre än 0,30 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,21 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,20 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO13B pågår från och med den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO13B finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.izafegroup.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO13B:

Nyttjandeperiod: 23 februari 2023 – 8 mars 2023.

Teckningskurs: 0,20 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 118 556 833 teckningsoptioner av serie TO13B. Vid fullt nyttjande emitteras
118 556 833 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO13B: 6 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 23 711 366,60 SEK, från
30 756 066,00 SEK, till 54 467 432,60 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 118 556 833, totalt ökar antalet aktier från 153 780 330 aktier till 272 337 163 aktier (600 000 A-aktier och
271 737 163 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 43,53 procent av antalet aktier och 42,69 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO13B som inte nyttjas senast den 8 mars 2023, alternativt avyttras senast den 6 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 8 mars 2023.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm