Kommuniké från extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 september 2022.

Extra bolagsstämman beslutande, bland annat följande:

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 14 174 861,6 kronor och högst 56 699 446,4 kronor samt att antalet aktier lägst ska uppgå till 70 874 308 och högst 283 497 232.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.
Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm