Kommuniké från årsstämma i iZafe Group AB

Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 30 maj 2024 på Bolagets kontor samt digitalt via Teams. Årsstämman beslutade, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Hermansson och Magnus Engman samt om nyval av Richard Wolff som ordinarie styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 114 600 kronor och ersättning till styrelseordförande med 171 900 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm