KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 september 2021 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 september 2021, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 22 september 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken “Information om poströstning” nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 september 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 17 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Poströstningsförfarande
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://izafe.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 22 september 2021. Formuläret kan skickas med post till iZafe Group AB, Södra Fiskartorpsvägen 20, 114 33 Stockholm eller per e-post till .

En poströst kan återkallas fram till och med den 22 september 2021 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. Poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://izafe.se).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
 8. Beslut om särskilt emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att stämman väljer advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 – Val av justeringsperson
Styrelsen föreslår Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland) som person att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 6 september 2021, avseende emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

 1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit ska innehålla en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 2. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 35 435 674,00 kronor genom emission av högst 35 435 674,00 aktier. Totalt ska högst 35 435 674,00 teckningsoptioner utfärdas, innebärande en ökning av aktiekapitalet vi fullt utnyttjande med högst 35 435 674,00 kronor.
 3. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 30 september 2021 erhåller teckningsrätter för deltagande i emissionen.
 4. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
 5. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan: 

(i) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
(ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
(iii) I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. Teckning av nya units ska ske under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 2. Teckningskursen ska vara 1,50 kronor per unit, motsvarande 1,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 4. Betalning av units ska ske kontant. Betalning av units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtligt som teckning sker under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
 5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK.
 7. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om särskilt emissionsbemyndigande
Med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 6 september 2021 har Bolaget inhämtat emissionsgarantier från investerare. För emissionsgarantierna utgår en avtalad garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Bolaget upptog även en kreditfacilitet under första kvartalet 2021, enligt vilken återbetalning delvis kan ske genom kvittning i samband med nyemission.

I syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt fullgöra Bolagets åtaganden enligt ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett särskilt emissionsbemyndigande enligt nedan.

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Bemyndigandet ska dock endast kunna nyttjas (i) för en riktad emission av högst 4 666 666 aktier och 4 666 666 teckningsoptioner till utgivaren av den kreditfacilitet som Bolaget upptog under första kvartalet 2021 och i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 6 september 2021 och (ii) för en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till de som ingått emissionsgarantier i den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 6 september 2021.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Detta bemyndigande ska inte ersätta det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 28 juli 2021.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, d.v.s. senast den 13 september 2021, till Bolagets adress Södra Fiskartorpsvägen 20, 114 33 Stockholm eller via e-post till . Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (https://izafe.se) och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 18 september 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://izafe.se) och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear   AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 35 435 674, varav 600 000 A-aktier och 34 835 674 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 40 827 700 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.


Stockholm i september 2021
iZafe Group AB
Styrelsen

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm