Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 juli 2015 i MediRätt AB (publ)

Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med aktieägaren Sten Röings förslag, att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.medirätt.com

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB (publ)
E-post:

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm