Kommuniké från årsstämma

Årsstämman 2017 i MediRätt AB (publ) ("MediRätt" eller "Bolaget") hölls den 25 april 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt – 8 224 152 kr, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant samt att antalet revisorer ska vara en.

Beslutades vidare att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Ander, Sten Röing, Carl Sjönell, Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg och Barbro Sjönell omvaldes till suppleant. Anders Säfwenberg omvaldes som styrelseordförande. Auktoriserade revisorn Håkan Uddström omvaldes till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2018.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning avseende (i) verksamhetsföremål för att omfatta förvaltning av fast och lös egendom samt för att tydligöra Bolagets verksamhet som moderbolag, (ii) kapitalgränser och gränser för antalet aktier som kan ges ut i Bolaget, (iii) införande av en bestämmelse om att biträden ska anmälas för att delta vid bolagsstämmor, (iv) införande av en bestämmelse som möjliggör att bolagsstämma hålls inom någon av de kommuner som ligger i Stockholms län, samt (v) vissa mindre redaktionella förändringar.

Lidingö 2017-04-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner. 

Mail:   

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Kommunike fran arsstamma.pdf

Viktig information
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 15.00 CET.

Kort om MediRätt AB (publ)
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm