Halvårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)

Resultat efter finansiella poster:  -1 537 514 SEK (-1 733 165 SEK)

Resultat efter skatt per aktie:  -0,19 SEK (-0,23 SEK)

Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000)

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden

  • Inlösen av optioner TO3B har gett bolaget hittills 3,6 msek
  • PRV lovar att inkomma med beslut avseende Medcheckpatentet efter sommaren
  • Projektgrupp bildas för att skapa ett trygghetspaket åt äldre där Dosell ingår
  • Medcheck Home börjar utvecklas i en app som skall testas på anhöriga till äldre
  • Patenträttegången skall äga rum i mars 2016. Kallelse skickas ut under hösten
  • Nytt optionsprogram klubbas under sommaren för att trygga finansieringen

VD har ordet

Det känns nästan förmätet att inleda detta VD-ord med att konstatera att allt tar mycket längre tid än man från början tror men jag gör det ändå. Det är nämligen där vi befinner oss just nu, i väntans tider gällande en rad beslut rörande våra tre ben, Dosell, Medcheck och patenttvisterna. Det vi under tiden kan göra är att fördjupa våra kontakter med potentiella partners och framtida kunder, se till att den långsiktiga finansieringen av bolaget sköts samt helt enkelt ha is i magen.

Jag vill tacka er aktieägare för era frågor och glada tillrop och jag försöker i möjligaste mån att svara på frågor och funderingar. Ni är ryggraden i vår verksamhet och den bästa kanalen för spridandet av vår mission, att lidande och död på grund av brister i hantering av läkemedel skall bekämpas och elimineras. Vi måste värna våra gamla hjältar, våra nära och kära.

Det känns mycket tillfredsställande att styrelsen och andra optionsinnehavare har gått in med ytterligare pengar i bolaget genom inlösen av optionerna TO3B, hittills överstigande 3,6 MSEK för att trygga driften och återbetala dyra lån. I början av mars hölls ett sammanträde på Patentverket avseende invändningar mot Medcheckpatentet och bolaget väntar fortfarande på ett beslut. Dock har PRV försäkrat att beslut kommer inom kort. Vi har meddelat att vi önskar detta utlåtande innan vi går upp i huvudförhandlingarna i Tingsrätten, vilka kommer att ske i början av mars 2016. Vi väntar på formell kallelse till denna rättegång.

Under sommaren har ytterligare ett optionsprogram TO4B initierats som klubbades på en extra stämma i juli. 3 000 000 optioner har skapats med ett lösenpris på 5 SEK med en löptid på tre år. De kan, som tidigare optioner löpande lösas in och på så sätt trygga bolagets ekonomi. De har erbjudits till styrelse och nyckelpersoner i bolaget enligt tidigare pressreleaser.

Statusen på våra tre ben ser ut som följer:

Dosell går sakta framåt och vi har haft möten mellan det uppvaktade bolagets och vår styrelseordförande och beslutat att vi ska gå samman och skapa ett projekt, att utveckla ett trygghetskoncept för äldre. Det bolag vi uppvaktat är en stark och kunnig aktör på området och därför en mycket passande framtida partner. En projektgrupp mellan tre inblandade parter är bildad för att se hur detta skall utformas. Känner parterna att samarbetet är fruktsamt kommer avtal att skrivas under hösten.

Medcheck Arbetet med "Medcheck Home" har återupptagits och utvecklingen av denna app är i full gång. Den riktar sig till konsumenter och kommer att testas bland anhöriga till multimedicinerande patienter tillhörande en vårdcentral i Stockholms län. I övrigt söker vi pilot-projekt inom kretsen av landsting som använder COSMIC men beslutsfattandet tar lång tid. Genom att förse allmänheten med Medcheck-verktyget för enkel kontroll av läkemedel via en smartphone hoppas vi att trycket på läkare och vårdcentraler att börja använda kontrollsystem kommer att öka.

Patenttvisterna går mot huvudförhandling i mars 2016. Vi har under en längre sökt en förlikning i syfte att göra alla partner till vinnare, framförallt patienterna. Efter mötet på Patentverket i mars är bedömningen att en rättslig lösning som den bästa för bolaget och vi avvaktar besked från PRV i ärendet. De har i skrivande stund lovat att återkomma med ett beslut i ärendet nu efter semestrarna.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2015-11-13      Kvartalsredogörelse juli – september 2015

2016-02-19      Bokslutskommuniké för 2015

Lidingö 4 september 2015

Carl Johan Merner

VD

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm