iZafe Equity Story

Bättre medicinering förbättrar patienternas hälsoresultat

Att ta medicin är en del av många människors vardag, och många människor tar olika mediciner för att behandla mer än ett hälsoproblem. En patient kan till exempel ta en statin för att sänka ditt kolesterol och en betablockerare för att kontrollera ditt blodtryck. Ju fler mediciner patienten tar, desto viktigare är det att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Antingen glömmer patienten att ta sin medicin i tid eller att patienten överkonsumerar vilket betyder att patienten inte drar nytta av behandlingen och den kan potentiellt vara dödlig.

iZafes mission är att förbättra livet och hälsan för människor som tar medicin på både lång och kort sikt. 

iZafe kommer att uppfylla sin vision genom att utveckla och kommersialisera digitala produkter och tjänster som säkerställer att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt. Genom att integrera med nya och befintliga digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar eller som fristående kunderbjudanden, säkerställer iZafes produkter och tjänster att människor drar nytta av sin medicinering de tar och minskar riskerna förknippade med bristande följsamhet.

Digitalisering säkerställer bättre och effektivare vårdtjänster

En hastigt åldrande befolkningi och en ökning av kroniska sjukdomarii ökar i sin tur efterfrågan på resurser från regeringar och samhällen för att tillhandahålla långtidsvård, oavsett om det är i offentliga vårdmiljöer eller i hemmet. Det förväntas att utgifterna för långtidsvård för äldre i EU kommer att öka från 1,7 % av BNP 2019 till 2,5 % av BNP 2050iii.

En lösning på denna utmaning är digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar som används av offentliga och privata välfärds- och vårdgivareiv. Dessa plattformar fungerar genom att integrera en rad olika tjänster, såsom fjärrövervakning av hälsotillstånd och personlarm. Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där det behövs – i hemmet eller i den offentliga vårdmiljön – samt minska riskerna och möjliggöra proaktiv och individualiserad vård genom att använda data som genereras från de olika tjänsterna på plattformen.

iZafes produkter och tjänster integreras med digitala plattformar

Samtidigt finns det ett växande antal människor som tar flera mediciner och upp till 70 % av personer över sextio år får tre eller fler mediciner förskrivna, bara i Europav. Detta innebär att det också finns ett behov av att hantera riskerna för att medicineringen inte sköts enligt ordination – att inte ta rätt medicin vid rätt tidpunkt – vilket i EU leder till 200 000 dödsfall som kan förebyggas varje år och kostar 125 miljarder eurovi.

iZafes första produkt, Dosell, är en helt digital medicindispenseringsrobot som är speciellt utformad för att säkerställa att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt. Dosell är den enda läkemedelsdispenseringsroboten som kan integreras med tredje parts välfärds- och sjukvårdsplattformar.

Som en del av en integrerad plattform kan Dosell tillhandahålla data över tid som kan användas för att minska riskerna för dålig följsamhet, visa fördelarna med olika mediciner och användas för att utveckla bättre proaktiv och individualiserad vård. Dosell låter knappa välfärds- och sjukvårdsresurser användas mer effektivt genom att automatisera de processer som annars är föremål för mänskliga fel.

Dosell kan också användas som en fristående enhet i hemmet där en vårdgivare som en släkting eller vän kan kopplas till Dosell-enheten via en telefonapp.

Dosell dispenserar medicinen i förpackade dospåsar med medicin vid rätt tidpunkt. Bara i Sverige använder över 200 000 människor redan dospåsarvii.

Återkommande intäkter på marknader drivna av megatrender

iZafes affärsmodell går ut på att sälja produkter som dispenserar medicin och tjänar återkommande intäkter som en licensavgift för försäljning till offentliga eller privata välfärds- och hälsovårdspartners eller i form av en prenumerationsavgift för fristående konsumentförsäljning. B2B-försäljning till partners som utvecklar och säljer digitala välfärds- och sjukvårdsplattformar. Detta tillvägagångssätt gör att iZafe kan dra nytta av sina partners expertis inom plattformsintegration och undviker behovet av att bygga en stor säljorganisation.

B2C-försäljning sker genom distributörer som tillhandahåller direktförsäljning till konsumenter eller partners som tillhandahåller integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

De viktigaste drivkrafterna för iZafes verksamhet är den åldrande befolkningen, det ökande antalet människor som dagligen använder flera mediciner och tillväxten på marknaden för digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar.

Den globala digitala hälsovårdsmarknaden förväntas växa till 441,8 miljarder USD i slutet av 2025viii. Samtidigt har framsteg inom teknik skapat den världsomspännande marknaden för automatiserade medicinautomater som förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,5 % till över 2 miljarder USD i slutet av 2027ix.

Viktiga partnerskap redan på plats

iZafe fokuserar för närvarande på att utveckla sina B2B-verksamheter i Sverige, Norge och Finland och sin B2C-verksamhet i Sverige och Italien. Utöver de B2B-partners iZafe arbetar med på de nordiska marknaderna, har iZafe ett samarbete med en global leverantör av digitala sjukvårdsplattformar som kan leda till att Dosell görs tillgängligt i fler europeiska marknader.

Inom B2C säljer iZafe Dosell i Sverige genom Apoteket AB, landets största läkemedelskedja, för att möta kundernas och deras anhörigas behov. I Italien har iZafe samarbetat med en privat vårdgivare som utvecklar digitala plattformar för att äldre ska kunna bo i sina hem längre. En integrerad del av iZafes italienska partners planer är utvecklingen av marknaden för dosering av dospåsar i Italien och där Dosell är den naturliga ledaren.

iZafe har satsat hårt på att säkerställa att Dosell möter behoven hos sina partners och användare och fortsätter att arbeta för att Dosell ska ligga i framkanten av den digitala medicinsdispenseringsmarknaden. För att möta behoven på den växande digitala välfärds- och sjukvårdsmarknaden kommer iZafe i framtiden att identifiera möjligheter antingen internt eller genom förvärv att utveckla, kommersialisera och sälja produkter och tjänster för att dispensera andra former av medicin vid rätt tidpunkt.

Bred och djup kommersiell erfarenhet och digitalt kunnande

iZafes ledning har lång erfarenhet av att utveckla och kommersialisera integrerade digitala produkter och tjänster, även i vårdmiljöer. Erfarenheten inkluderar att arbeta med offentliga och privata digitala tjänsteleverantörer och etablera internationell affärsverksamhet. Baserat i Stockholm, Sverige, är iZafes dynamiska team idealiskt positionerat för att leda iZafe och dra fördel av den snabbt växande globala efterfrågan på digitala välfärds- och hälsovårdsprodukter och -tjänster.

_____________________________________________________________________

i Ageing and health (who.int);  Ageing Europe – statistics on population developments – Statistics Explained (europa.eu); Ageing Europe – statistics on population developments – Statistics Explained (europa.eu)

ii Briefing European Parliamentary Research Service (europa.eu)

iii Growing old in Europe: two new reports shed light on long-term care and pensions across the EU – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu)

iv Chronic Diseases in 2021 – EUPHA track report.pdf; Mapping European Welfare Models: State of the Art of Strategies for Professional Integration and Reintegration of Persons with Chronic Diseases – PMC (nih.gov)

v polypharmacy-handbook-second-edition_en.pdf (europa.eu)

vi PGEU_Targeting Adherence_2008.pdf (healthwatch.eu); polypharmacy-handbook-second-edition_en.pdf (europa.eu)

vii Apoteket AB

viii Global Market Insights https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/15/1803869/0/en/Healthcare-IT-Market-revenue-to-hit-441-billion-by-2025-Global-Market-Insights-Inc.html

xi Automatic Pill Dispenser Market Size | Global Trends, 2021-2027 (gminsights.com)

Viktig information


iZafe Group AB (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, uniträtter, betalda tecknade units eller units utgivna av Bolaget ("Värdepapper") till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.