iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd…

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen. ”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu…

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158…

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan…

Dosell iZafe aktie nyemission

iZafe Group AB accelererar tillväxten och offentliggör en företrädesemission av units om cirka 25,2 MSEK vilken till 80 procent är säkerställd

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (“iZafe” eller “Bolaget”) meddelar att man idag beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämman den 10 april 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner…

iZafe beslutar om riktad nyemission och genomför kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK

iZafe meddelar att Svensk Konstruktionstjänst AB (SveKon), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3,5 MSEK i iZafe i en riktad nyemission. Därutöver investerar även iZafes f.d. styrelseordförande 550 TKR i iZafe i en riktad nyemission. iZafe styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 882 874…