Av de 289 personer som mellan början av oktober och slutet av november har registrerats som döda i covid-19 var 232 av dem, ungefär åtta av tio, över 80 år gamla. Och av alla döda över 70 var det omkring åtta av tio som antingen bodde på äldreboende eller hade hemtjänst. Det verkar som att dödsfallen fortfarande drivs utifrån äldreomsorgen. Detta skriver TT med hänvisning till statistik från Socialstyrelsen. Att i denna rådande pandemi kunna minska eller helt eliminera hemtjänstbesök genom att patienten istället får hjälp av välfärdsteknologiska tjänster, som läkemedelsrobot för läkemedelsdispensering, kan vi minska smittan och dödligheten bland äldre.

Läs artikeln.

 

EN


Of the 289 people who were registered as dead in covid-19 between the beginning of October and the end of November, 232 of them, about eight out of ten, were over 80 years old. And of all the deaths over 70, about eight out of ten either lived in nursing homes or had home care. It seems that the deaths are still driven by elderly care. This is what TT writes with reference to statistics from the National Board of Health and Welfare. In this current pandemic, being able to reduce or completely eliminate home care visits by the patient instead receiving help from welfare technology services, such as a medication dispensing robot, can reduce infection and mortality among the elderly.

Read the full article.

Viktig information


iZafe Group AB (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, uniträtter, betalda tecknade units eller units utgivna av Bolaget ("Värdepapper") till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.