1. Inledning

Dessa allmänna villkor ska tillämpas på parternas samtliga mellanhavanden i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse. Du har rätt att enligt de villkor som anges nedan nyttja de tjänster som är kopplade till ditt val av tjänster. Du får inte utan iZafes medgivande göra ingrepp i produkter eller komponenter som ingår i tjänsten.

2. Avtalets ingående och avtalstid

Avtalet upprättas genom att du skriver under avtalet eller bekräftar att du tagit del av, förstått och godkänt villkoren. Du godkänner därigenom avtalets villkor och aktuella priser som anges i avtalet. Du kan vara fysisk person. Du anger den adress som fakturor och andra meddelanden ska skickas till.

3. Överlåtelse av avtalet

Du kan överlåta avtalet till annan part om iZafe skriftligen medger detta. Den nya kunden ska skriftligen bekräfta överlåtelsen. En ersättning för administrativa kostnader i samband med överlåtelsen kan komma att tas ut.

4. Avgifter och betalning

I samband med avtalet kan ett underavtal med en finansieringspartner upprättas. I underavtalet regleras avgifter och betalning i enlighet med avtalet med iZafe. I de fall där avtalet enbart har upprättats med iZafe, fås fakturor direkt från iZafe, och avgift kommer att faktureras enligt följande: dels som ett engångsbelopp, dels som en löpande avgift. Avgifterna framgår av Beställningsblanketten. Engångsavgiften skall erläggas senast på Startdagen. Löpande avgift skall erläggas kvartalsvis i förskott. Är fakturan obetald efter förfallodatum har iZafe rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

5. Avhjälpande av fel

iZafe avhjälper eventuella avbrott i tjänsten helgfria vardagar kl. 08:00- 17:00. Avbrott som på din begäran avhjälps vid annan tid än ovan har iZafe rätt att begära särskild ersättning för, om du meddelats därom vid anmälan av avbrottet. Om fel uppstått på grund av din påverkan på utrustningen eller tillkopplad utrustning som inte har godkänts av iZafe är du skyldig att betala ersättning för felsökningen och felavhjälpandet.

6. Kunduppgifter

Vid tecknandet av avtalet får du ett kund-id, iZafe har rätt att ändra dessa nummer. Du informeras i så fall i skälig tid innan byte sker.

7. Avdrag

Har tjänsten inte kunnat nyttjas på grund av fel i tjänsten har du rätt till avdrag på tjänsten för den tid felet pågått räknat från den tidpunkt felet anmälts till iZafe.
Avdrag göres då med den del av tjänstepriset som enligt avtalet skulle ha utgått under denna tid. Belopp som understiger 100 kr under aktuell fakturaperiod dras dock inte av. Har utrustning som inte godkänts av iZafe anslutits är Kunden ansvarig för den skada som därigenom uppkommer. Kunden är dock fri från ansvar om Kunden kan visa att Kunden inte har varit vårdslös eller brustit i Kundens tillsyn över utrustningen. iZafe är inte skyldig att utge ersättning för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part. iZafes tjänster är baserade på flera tekniska system, varav somliga system, såsom GPS, GSM och Internet, ligger utanför iZafes kontroll. Dessa kan drabbas av tekniska eller andra problem med följden att de upphör att fungera. Själva tjänsten kan upphöra att fungera på grund av tekniska eller andra problem såsom fukt, slitage, mekanisk åverkan eller annan miljöpåverkan. iZafe tar inget ansvar för några konsekvenser av att ett larm inte har förmedlats. iZafe ansvarar heller inte för bristande eller utebliven respons av larmkontakt. iZafe ansvarar inte heller för personskada som tredje part orsakar genom brottslig handling. iZafes totala skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett prisbasbelopp. Framställer Kunden inte skriftligt krav på skadestånd inom två (2) månader efter det att skadan upptäckts, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.

8. Inomhuspositionering, GSM-abonnemang och trafikkostnader

iZafe utnyttjar i en del tjänster ett cellulärt radiosystem (GSM) för att fullgöra tjänsten och anslutning kan då inte garanteras under alla förhållanden. GSM fungerar sämre eller inte alls i exempelvis källare och tunnlar eller inuti utrymmen av metall. Det finns även geografiska platser där GSM-systemet saknar täckning. iZafe ansvarar emellertid inte för användning, tillgänglighet, täckning eller tjänster som hör till GSM-anslutningen. Om du inte använder inomhuspositionering behöver du ha ett GSM-abonnemang med SIM-kort till utrustningen för att GSM-tekniken ska fungera. GSM-abonnemanget måste vara aktiverat och betalt för att tjänsten ska kunna användas. I de fall Kunden själv har GSM-abonnemang tillkommer trafikkostnader för användande av iZafes produkter som betalas av Kunden. Ett flitigt användande av larmfunktioner och begäran om position påverkar kostnaden för ditt GSM-abonnemang. Trafikkostnader för tjänsterna ingår ej i de fall Kunden själv står för GSM-abonnemanget. Då du befinner dig inomhus kan det vara svårt för produktens inbyggda GPS att ta reda
på var du befinner dig. Genom att använda inomhuspositionering kan du enkelt öka noggrannheten på din position när du är ansluten till en radiofyr som tillhandahålls av iZafe. Inomhuspositionering fungerar sämre ju längre ifrån radiofyren produkten befinner sig.

9. Global Positioning System

iZafe använder i vissa produkter Global Positioning System (GPS) för att avgöra utrustningens position. GPS bygger på satellitnavigering och fungerar därför bäst utomhus med fri sikt mot himlen. Funktionen kan försämras i vissa miljöer, exempelvis i närheten av höga byggnader. Man kan normalt inte räkna med att kunna positionera utrustningen inomhus eller i motsvarande miljöer. Om GPS inte kan meddela en exakt position när ett larm skickas, kommer den senast kända positionen att skickas med larmmeddelandet. iZafe ansvarar inte för tillgänglighet eller täckning som är hänförligt till GPS.

10. Batteritid

Kontinuerlig användning av GPS i bakgrunden kan försämra batteritiden. iZafe ansvarar inte för att utrustningen inte fungerar på grund av att batteriet laddats ur.

11. Skadestånd och ansvarsbegränsningar

Kunden har, med de begränsningar som anges i avtalet, rätt till ersättning för skada som utgör en direkt följd av iZafes försumlighet. Ansvaret omfattar inte ren förmögenhetsskada som exempelvis produktionsbortfall eller utebliven vinst. Avtalsbrott från Kundens sida, som medför att avtalet upphör i förtid, ger iZafe rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande det sammanlagda beloppet av återstående avgifter under avtalets giltighetstid. Om parts skyldigheter enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför parts kontroll t.ex. blixtnedslag i utrustningen, krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage, hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller -ingripande, strejk, lock-out, blockad, annan arbetskonflikt eller eldsvåda, befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part inte skyldig att utge skadestånd. iZafe är inte skyldig att ersätta skada som orsakats av att användningen av tjänsten hindrats eller försvårats på grund av att en åtgärd vidtagits som varit påkallad av tekniska eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder ska utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningen begränsas

12. Ansvar för koder

Kunden ansvarar för att koder kopplade till tjänsten förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Om Kunden misstänker att obehörig person kommit över koder ska Kunden omedelbart kontakta iZafe.

13. Meddelanden

Meddelanden som avsänts av iZafe med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet har sänts till den adress som Kunden uppgivit enligt Beställningsblanketten. Meddelande genom epost, sms, telefax eller annan elektronisk kommunikation ska anses
ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden utanför normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Kunden till iZafe ska ställas till den adress som iZafe angett till Kunden. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit iZafe tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

14. Avstängning

iZafe har rätt att stänga tjänsten för nyttjande om Kunden inte fullgör Kundens förpliktelser enligt detta avtal.
Stängning sker om:
– Utrustning anslutits eller används i strid med avtalet
– Kunden trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid
– Tjänsten nyttjas så att avsevärda olägenheter uppstått för iZafe eller annan
– Kunden inte har ett giltigt GSM-abonnemang eller internetanslutning för tjänsten
Kunden är skyldig att betala kostnaden för tjänsten under den tid då anslutningen är stängd och fram till dess att avtalet upphör, såvida inte iZafe säger upp avtalet med Kunden. Om tjänsten öppnas igen är Kunden skyldig att betala en ersättning för administrativa kostnader.

15. Avtalstid och uppsägning av avtalet

Avtalet löper, såvitt avser tjänsterna specificerade i detta avtal, från Startdagen och kan av parterna, om inte annat skriftligen avtalats, sägas upp till det datum som infaller efter enligt Tjänster specificerat antal månader från startdagen med iakttagande av 3 (tre) månaders uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ett år i taget med samma uppsägningstid. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet, och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmaning därom.

16. Ändring av avtal

Zafe har rätt att ändra avtalets villkor. Ändringarna har effekt tre månader efter det att iZafe har meddelat Kunden om dessa enligt punkt 13 i Bilaga

17. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av tingsrätt.

18. Äganderätt och nyttjanderätt

Genom avtalet och dessa allmänna villkor upplåter iZafe
nyttjanderätten till Hyresobjektet till Kunden. Kunden får ej genom avtalet äganderätt till Hyresobjektet utan Hyresobjektet är och förblir iZafes egendom. iZafe äger rätt att förse Hyresobjektet med en skylt eller annat märke som utvisar att det ägs av iZafe. Sådan skyltning eller märkning får inte tas bort av Kunden.
Kunden får inte:

1) pantsätta Hyresobjektet
2) införliva Hyresobjektet i annan fast eller lös egendom
3) överlåta eller uthyra Hyresobjektet
4) föra Hyresobjektet utanför Sverige (undantag gäller för bärbar utrustning)
5) utan iZafes skriftliga medgivande flytta Hyresobjektet från i avtalets angivna installationsadress eller uppgradera och/eller vidtaga ändringar i Hyresobjektet; eller
6) nyttja Hyresobjektet i strid

19. Vård av Hyresobjektet

Kunden ska på egen bekostnad väl vårda och underhålla Hyresobjektet i enlighet med Leverantörens och iZafes anvisningar och rekommendationer så att det är i gott, funktionsdugligt och lagenligt skick. Vård och underhåll ska utföras så att Hyresobjektet, med undantag för värdeminskning orsakad av normal förslitning, bibehålls i det skick det levererades. Service, underhåll och reparation av Hyresobjektet får endast utföras av Leverantören eller ett av Leverantören rekommenderat företag. Inga ändringar eller modifieringar får göras av Hyresobjektet och endast Leverantörens reservdelar får monteras på Hyresobjektet om inte iZafes skriftliga godkännande dessförinnan inhämtats. Om iZafe begär det, ska Kunden teckna och på egen bekostnad vidmakthålla service- och underhållsavtal för Hyresobjektet. Kunden har inte rätt att bruka Hyresobjektet utan att ha förvissat sig om att det uppfyller alla författnings- och avtalsenliga krav beträffande utrustning, skyddsanordningar, försäkringar etc. iZafe ansvarar inte för hinder i nyttjandet av Hyresobjektet som kan uppstå på grund av föreskrift i författning eller myndighetsbeslut. lagar, författningar eller myndighetsbeslut. Om inte annat särskilt avtalats, är det Kundens ansvar att införskaffa licenser och andra tillstånd som erfordras för nyttjande av mjukvara som ingår i Hyresobjektet. Kunden ska hålla iZafe skadelöst för samtliga krav som framställs mot iZafe i anledning av brott mot eller avsaknad av erforderlig licens eller erforderligt tillstånd. iZafe svarar ej för av kund lagrad information i Hyresobjektet eller eventuell förlust av sådan information.

20. Återställande

Hyresobjektet ska vid hyresperiodens slut utan dröjsmål, på bekostnad av Kunden, återlämnas till av iZafe anvisad plats. Om Kunden underlåter att återlämna Hyresobjektet trots att iZafe uppmanat Kunden att göra detta, har iZafe rätt att ta ut hyra för tiden fram till återlämnandet och att ordna nedmontering, paketering samt transport av Hyresobjektet på Kundens bekostnad. Kundens ansvar för Hyresobjektet upphör inte förrän iZafe, eller den iZafe utser, beretts tillfälle att ta hand om Hyresobjektet. Om det vid Hyresobjektets återlämnande konstateras att det utsatts för förslitning i ej normal omfattning ska Kunden ersätta iZafe för den onormala förslitningen.

21. Informationsskyldighet

Om förhållande av särskild betydelse för tillämpningen av Hyresavtal uppstår ska Kunden genast informera iZafe därom. Kunden ska också, om iZafe så begär, tillhandahålla iZafe finansiell information. Därtill är Kunden skyldig att förse iZafe med sådan information som iZafe behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning om penningtvätt.

22. Behandling av personuppgifter

Kunden (samt den/de person/er som undertecknat avtalet) godkänner genom att skriva under avtalet att iZafe behandlar information om dem och att denna information vidarebefordras till svenska eller utländska företag som ingår i iZafes koncern, samt till Leverantören och/eller dennes distributör/ombud/samarbetspartner. Syftet med informationsbehandlingen är att administrera avtalet samt att kunna skicka information och erbjudanden till Kunden. Kunden samtycker även till att uppgifter från avtalet förs in i ett kreditregister inom iZafes koncern. Kunden (som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204) och den/de person/er som undertecknat detta Avtal) underrättas härmed om att iZafe är personuppgiftsansvarig samt att personerna har rätt att få rättelse av felaktiga uppgifter samt, efter ansökan, få uppgift om behandlingen.

23. Serviceavtal

Vid tecknade av serviceavtal tillkommer en kostnad under avtalstiden. Vid fel på enheten/enheterna ersätter iZafe dessa kostnadsfritt. Vid yttre påverkan tillkommer en självrisk på 500 kr/enhet. Vid eventuellt byte av hårdvara ersätts dessa alltid med likvärdig eller bättre produkt/er. I serviceavtalet ingår fri omprogrammering av enhet/enheterna. Kunden har möjligheten att själv uppdatera och ändra information via kundportal. iZafe förser kunden kontinuerligt med rapporter där man ser att enheten/enheterna fungerar korrekt. Kunden förses med kostnadsfria uppdateringar av säkerhetsrutiner under avtalstiden.

24. Standardprislista

Vid övriga tjänster som ej är avtalade enligt avtalet följs standardprislista där faktura skickas med 30 dagars betalningsvillkor till angiven faktureringsadress. Se bilaga ”Standardprislista” för aktuella priser.

Avtalsversion: 2019-02-25