iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019. Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att…

Valberedning utsedd iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget. iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:…