VD förvärvar samtliga A-aktier från medgrundare och styrelseledamot Sten Röing i samband med pensionering

MediRätts VD Carl Johan Merner har förvärvat 150 000 A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samtidigt att han går i pension och därmed även kommer att lämna MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april. Carl Johan Merners förvärv av de 150 000 aktierna omfattar alla A-aktier som…

MediRätt anlitar extern samarbetspartner inför försäljningssatsning i Region Skåne

Försäljningen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider. Parallellt med den roadshow som genomförs i 25 prioriterade kommuner förstärker nu MediRätt försäljningsorganisationen med en extern samarbetspartner som ska bearbeta Region Skåne i syfte att sälja och marknadsföra Dosell-systemet. – Vi vill visa upp och sälja Dosell i så bred utsträckning som möjligt inför lanseringen under det…

Kommuniké från årsstämma i MediRätt

Årsstämman 2018 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, (“MediRätt” eller “Bolaget”) hölls den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive…

MediRätt AB (publ) har offentliggjort årsredovisning för 2017

MediRätt AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2017. Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.mediratt.com Stockholm 2018-04-06 För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Johan Merner, VD MediRätt carl.johan.merner@mediratt.com Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt attoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonsförsorg, för offentliggörande den 6…