Medcheck-patent skrivs ner till noll

Styrelsen i Medcheck AB har meddelat att man inte har de ekonomiska resurser som krävs för att föra sin talan i patenttvisterna samt att försvara sitt patent mot andra stora aktörer på marknaden. Enligt försiktighetsprincipen har Medcheck-patentet därför skrivits ner till noll i Medcheck AB och kontrollbalansräkning upprättades den 29 september i Medcheck AB. I…

Kommuniké från extrastämma 19 oktober

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Beslut om emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslut om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Alla beslut som stämman fattade var enhälliga och i linje med förslagen i dagordningen. Lidingö 2016-10-20 För ytterligare information hänvisas…

Kallelse till extra bolagsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 oktober 2016 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Stockholmsvägen 33, Lidingö Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 oktober 2016, dels senast torsdagen…