Värdet i Dosells USA-patent bedöms till 159-206 MSEK

MediRätt har låtit genomföra en värdering avseende det potentiella värdet på det kommande USA-patentet för Dosell. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar*. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena…