Värdet i Dosells europapatent bedöms till 151-190 MSEK

MediRätt har låtit genomföra en värdering avseende det potentiella värdet på det erhållna europapatentet för Dosell. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i Europa, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar*. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena…

Kvartalsredogörelse januari – mars 2016

Första kvartalet 2016 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -784 125 SEK (-847 008 SEK) Likvida medel:  475 821 SEK* (226 029 SEK) Antal utestående aktier:  8 540 278 (7 620 000) *del av likvid för optionerna TO3B är registrerad på bolagets konto per 1 april, 279 375 sek, och ingår inte…

Dosell får USA-patent beviljat

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, har tillbakavisat granskarens avslag av patentansökan för Dosell. Istället inväntas ett förhandsbesked beträffande patentbeviljande (Amerikansk patentansökan nr. 12/444969). “Efter många turer genom åren på det amerikanska patentverket är vi enormt stolta över detta förhandsbesked om att till slut få ett USA-patent för Dosell. En enormt stor…