Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 februari klockan 16.00 på Nybrogatan 3, Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 februari 2016, dels senast torsdagen den 18 februari 2016 anmäla sig…