Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 februari klockan 16.00 på Nybrogatan 3, Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 februari 2016, dels senast torsdagen den 18 februari 2016 anmäla sig…

Tidigareläggning av Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén, som tidigare skulle publiceras den 19 februari kommer att publiceras den 4 februari. Orsaken är att styrelse och revisor kommer att vara klara tidigare än beräknat med bokslutsarbetet. Stockholm 2016-01-21 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB (publ) I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500…