Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 juli 2015 i MediRätt

Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med aktieägaren Sten Röings förslag, att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier av serie B i…