Kallelse till extra bolagsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16…