Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 juli 2015 i MediRätt

Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med aktieägaren Sten Röings förslag, att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier av serie B i…

Kallelse till extra bolagsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16…